Pályázati felhívás

MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2014/2016. tanévre

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


MERCK TANULMÁNYI TÁMOGATÁS a 2014/2016. tanévre”A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország kiemelt

felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.

A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész szakról) .


A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

 1. a 2013/2014-es tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és

 2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző - 2012/2013 és 2013/2014 - két tanévre vonatkozik) és

 3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és

 4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és

 5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes minimálbért (2014-ben: 101.500 Ft-ot) és

 6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

   • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)

 7. Debreceni Egyetem

 8. Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)

 9. Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

 10. Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész szak)

 11. Eötvös Lóránd Tudományegyetem

  • Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

 12. Pannon Egyetem

 13. Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)

 14. Pécsi Tudományegyetem

 15. Általános Orvostudományi Kar (általános orvos, gyógyszerész szak)

 16. Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

 17. Semmelweis Egyetem

 18. Gyógyszerésztudományi Kar

 19. Általános Orvostudományi Kar (általános orvos szak)

 20. Szegedi Tudományegyetem

 21. Általános Orvostudományi Kar (általános orvos szak)

 22. Gyógyszerésztudományi Kar

 23. Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)


*A nem 2013/2014-es tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.


A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának nem akadálya.


A pályázatnak formai és tartalmi követelményei:


Pályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető

- e-mail-en csr@merck.hu e-mail címen, vagy

- az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál,


A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • tanulói jogviszony igazolása

 • az utolsó két tanév év végi bizonyítványainak az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata

 • a családi jövedelmi adataira vonatkozó igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)

 • a pályázó nyilatkozata (adatlapon)


Amennyiben van:

 • szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot

 • nyelvvizsga másolatot

 • ECDL vizsga másolatát


Az elbírálás szempontjai:

A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított

sorrend fog dönteni.

A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően
dokumentálni szükséges.

A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni az alábbi címre:Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”


A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.


A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:

 1. tanév: 2014/2015

 2. tanév: 2015/2016


A támogatás folyósítása félévenként egy összegben, minden szemeszter elején történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az utalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítését.


A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó.


*Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 16 % SZJA levonásra kerül.


Az elbírálás menete:


A pályázat benyújtási határideje: 2014. október 1.

(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.

A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2014.október 15.

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2014.október 30-ig.


A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük


Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2014. november 12-ei héten


A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2014.december 15-ig várható.


Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.


A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető a csr@merck.hu e-mail címen.


Pályázati adatlap


Budapest, 2014. május 22.