Gyász gyertya

Gyászhír

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik szerették és tisztelték, hogy kollégánk, barátunk DR. DOMBI JÓZSEF gránitdiplomás címzetes egyetemi tanár, a „tanárok tanárja”életének 99. évében méltósággal viselt, súlyos betegségében 2019. január 6-án elhunyt.

Az elhunytat a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara és Fizikai Intézete saját halottjának tekinti.


Dombi_Jozsef


Egy hónappal a 99. születésnapja előtt, 2019. január 6-án elhunyt Dr. Dombi József, az SZTE TTIK Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének címzetes egyetemi tanára, a „tanárok tanára”. Több mint 70 éven át magas színvonalon oktatott a Szegedi Egyetem fizikai tanszékein, úttörő munkát végzett a molekuláris lumineszcencia kutatásokban. Minden területen önmagával és munkatársaival, hallgatóival szemben is maximális követelményeket állított és teljesített.
Sosem okozott neki gondot, hogy szót értsen a tanítványokkal, akiktől egyre nagyobb korkülönbség választotta el. Országszerte szeretettel emlékeznek óráira hajdani tanítványai matematika–fizika szakos tanár-, fizikus, gyógyszerész, vegyész hallgatók stb. A szigorú szakmai követelmények mellett a tananyagon kívül többet mást is adott, irodalom, történelem, zene, latin közmondások színesítették előadásait Tanítványa volt a teljesség igénye nélkül Szabó Gábor, az SZTE előző rektora, Pálinkás József, az MTA volt elnöke, Ormos Pál biofizikus, az MTA ¬Szegedi Biológiai Központjának volt főigazgatója is.

Dombi József 1920-ban született a Zala megyei Nagylengyelben. 1938-ban érettségizett Zalaegerszegen. Ugyanabban az évben fölvették a m. kir. Ferencz József Tudományegyetem Matematikai- és Természettudományi Karára és az Eötvös-Lóránd kollégiumba. A kollégium diákjaitól extra teljesítményeket vártak, amelyeket Dombi József maximálisan teljesített. Voltak kollégiumi órák is: matematika-, fizika- és nyelvórák, amelyekre csak a késő este találtak időpontot. Hallgatóként Gombás Pál, majd Frőhlich Pál professzorok hívták dolgozni a Kísérleti Fizikai Intézetbe. A tanulmányait 1942-ben fejezte be a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetemen. Már hallgató korában több egyetemi tanszéken kutatott, oktatott. Az egyetemi évek alatt és után középiskolákban (Szeged, Kaposvár, Paks) tanított matematikát és fizikát. Majd 1944 októberétől 1946 októberéig Németországban amerikai fogságban volt.

1950-ben került az akkor Budó Ágoston által vezetett a Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékre, ahol 1989-ig dolgozott. A háborúsévek okozta nehézségek miatt az egyetemi oktatás kellő színvonalra való emelése, továbbá a kutató munka megszervezése, a kutató laboratóriumok megfelelő felszerelése voltak az első feladatok. A tanszék kitartó munkájának sikerét jelentette, hogy mind az oktatás, mind a kutatás terén eredmények koronázták a sok fáradozást, kiemelkedően fontos munkát vállalt ebben tanszékvezető helyettesként Dombi József.
Budó Ágoston vezetésével a molekuláris lumineszcencia és ezen belül az oldatok abszorpciós- és fluoreszcencia spektrumaira vonatkozó kutatásokat végeztek és ebben értek el nemzetközileg is jegyzett eredményeket. Szeged lumineszcencia iskolának számított. Igen jó volt az együttműködés a Budapesten hasonló kutatásokat végző kollégákkal. A témában elért magyar eredmények nemzetközi elismerését mutatja, hogy 1966-ban az I. Nemzetközi Lumineszcencia Konferenciát Budapesten rendezték meg. Munkatársaival az oldatok lumineszcencia hőmérsékletfüggését, koncentráció függését tanulmányozták saját építésű mérőberendezéseken.

1950-ben egyetemi doktori címet, majd 1968-ban „Lumineszkáló oldatokban lejátszódó energiátadási folyamatokról” című kandidátusi értekezését megvédte és megkapta a fizikai tudomány kandidátusa fokozatot. Ebben az évben kinevezték egyetemi docenssé.
Budó Ágoston korai halála után Kecskeméti István vezetésével tért át a Kísérleti Fizikai Tanszék a spontán fénykibocsátás vizsgálatáról a kényszerített fénykibocsátás – a lézerek – vizsgálatára. Dombi József hosszú ideig maga is részt vett a kutatásokban. 1985-ben ment nyugdíjba, de 2016-ig folyamatosan, napi rendszerességgel dolgozott a fizika oktatása érdekében. 1989 június 1-től, az akkor Bor Zsolt vezetésével megalakult Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék dolgozója, majd címzetes egyetemi tanára lett.

1950-től tartott előadásokat biológus, vegyész, gyógyszerész, fizikus és fizika tanárszakos hallgatóknak. Budó Ágoston 1969-ben bekövetkezett halála után pedig a II. éves (elektromosságtan, fénytan, atomfizika) főkollégium előadója 17 éven keresztül. Több egyetemi tankönyv, jegyzet szerzője,
A Budapesten (1949) létrehozott Eötvös Lóránd Fizikai Társulat, szegedi csoportja 1950-ben alakult, amelynek alapító tagja volt. Több előadást tartott a Társulat Vándorgyűlésein.

Dr. Dombi József az SZTE TTIK- n az arany-, gyémánt-, és a rubin diploma után 2018-ban megkapta a gránitdiplomát. Kitüntetései: József Attila emlékérem (1975), Felsőoktatás kiváló dolgozója (1985), József Attila-emlékplakett (1986), Felsőoktatásért Emlékplakett (1998), Szegedért Emlékérem (2010), Marx György Felsőoktatási díj (2016), Magyar Érdemrend Tiszti keresztje (2017).

Halálával egy nagy tanáregyéniségét veszítette el a magyar fizikus társadalom és a Szegedi Tudományegyetem. Temetéséről családja később intézkedik.