Kari eljárási rend

Értesítés a harmadszori kurzusfelvételben érintett TTIK-s hallgatóknak


Az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7.3. pontja szerint egy tárgy (illetve a neki megfelelő kurzus) – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt három alkalommal vehető fel. Az adott szakon a kötelező

tárgy harmadszori kurzusfelvétele és nem teljesítése a hallgatói jogviszony intézmény általi egyoldalú megszüntetését vonja maga után.


A jelenleg hatályos Nemzeti Felsőoktatási törvény értelmében:

A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a hallgatót két alkalommal írásban, a 2012/2013.

tanév után felvételt nyert hallgató esetén egy alkalommal írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.


Az írásbeli figyelmeztetés (a postai kézbesítés helyett) a törvényi előírásoknak megfelelően, bizonyíthatóan megvalósul úgy is, ha azt a hallgató személyesen veszi át és saját kezűleg nyilatkozik az értesítések

átvételéről.


A fentiek miatt a 2015/16-ös tanév őszi félévében a következő módon szabályozza a Kar a tájékoztatás rendszerét:

2015. október 16-ig minden érintett hallgatót email-ban tájékoztatja a Kar az értesítés rendszeréről, amely információ a Kar honlapján is folyamatosan megtalálható lesz.

2015. november 30-ig minden érintett hallgató a harmadszori kurzusfelvételről és a nem teljesítés jogkövetkezményeiről szóló (1. és/vagy 2.) értesítést a TO-n személyesen veszi át, ügyfélfogadási időben.

(Akadályoztatás esetén meghatalmazással, más személy is intézheti az ügyet.)


Az érintett hallgató a TO-n aláírja (átvettem, dátum, név) az egy vagy kettő figyelmeztető levelet. A levél névre szóló, tartalmazza a kurzus nevét és a nem teljesítés jogkövetkezményeit. A TO-n marad az aláírt

példányokból egy, egy példányt elvisz magával a hallgató.Szeged, 2015. október 16.


Dr. Farsang Andrea

oktatási dékánhelyettes