Új Kari eljárási rend a háromszori kurzusfelvételről

Értesítés a harmadszori kurzusfelvételben érintett TTIK-s hallgatóknak


Az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7.3. pontja szerint egy tárgy (illetve az annak megfelelő kurzus) – nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt három alkalommal vehető fel. Az adott szakon a kötelező tárgy harmadszori kurzusfelvétele és nem teljesítése a hallgatói jogviszony intézmény általi egyoldalú megszüntetését vonja maga után.

A jelenleg hatályos 2005-ös Felsőoktatási törvény 76. § (2) pontja értelmében:
„A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a hallgatót – legalább két alkalommal – írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.”

A kétszeri írásbeli figyelmeztetés (a postai kézbesítés helyett) a törvényi előírásoknak megfelelően, bizonyíthatóan megvalósul úgy is, ha a hallgató saját kezűleg nyilatkozik az értesítések átvételéről.

A fentiek miatt a 2011/12-es tanév tavaszi félévében a következő módon szabályozza a Kar a tájékoztatás rendszerét:
2012. április 18-ig minden érintett hallgatót email-ban tájékoztatja a Kar az értesítés új rendszeréről, amely információ a Kar honlapján is folyamatosan megtalálható lesz.
2012. május 2-ig minden érintett hallgató a harmadszori kurzusfelvételről és a nem teljesítés jogkövetkezményeiről szóló 1. és 2. értesítést a TO-n személyesen veheti át, ügyfélfogadási időben. (Akadályoztatás esetén meghatalmazással, más személy is intézheti az ügyet.)
Az érintett hallgató a TO-n aláírja (átvettem, dátum, név) a két figyelmeztető levelet. A levél névre szóló, tartalmazza a kurzus nevét és a nem teljesítés jogkövetkezményeit. A TO-n marad az aláírt példányokból egy, egy példányt elvisz magával a hallgató.

Május 2-án, a fogadóidő letelte után az értesítést át nem vevő hallgatók névsorát eljuttatjuk az ETR üzemeltetésre. A névsorban található hallgatók mindaddig nem jelentkezhetnek fel vizsgára, amíg a kari eljárási rend szerint a nevükre szóló értesítéseket fel nem veszik a TO-n.
Az értesítés átvételének másnapján a tiltást feloldjuk.


Szeged, 2012. április 18.

Dr. Mucsi László
oktatási dékánhelyettes