email-logo

Kari eljárási rend

Értesítés a harmadszori kurzusfelvételben érintett TTIK-s hallgatóknak


Az SZTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7.3. pontja szerint egy tárgy (illetve a neki megfelelő kurzus) – annak nem teljesítése esetén – a tanulmányok ideje alatt három alkalommal vehető fel. Az adott szakon a kötelező tárgy harmadszori kurzusfelvétele és nem teljesítése a hallgatói jogviszony intézmény általi egyoldalú megszüntetését vonja maga után.

A jelenleg hatályos Felsőoktatási törvény értelmében:

A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a hallgatót két alkalommal írásban, a 2012/2013.

tanév után felvételt nyert hallgató esetén egy alkalommal írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.


Az írásbeli figyelmeztetés (a postai kézbesítés helyett) a törvényi előírásoknak megfelelően, bizonyíthatóan megvalósul úgy is, ha a hallgató saját kezűleg nyilatkozik az értesítések átvételéről.


A fentiek miatt a 2013/14-es tanév őszi félévében a következő módon szabályozza a Kar a tájékoztatás rendszerét:

2013. október 18-ig minden érintett hallgatót email-ban tájékoztatja a Kar az értesítés rendszeréről, amely információ a Kar honlapján is folyamatosan megtalálható lesz.

2013. november 4-ig minden érintett hallgató a harmadszori kurzusfelvételről és a nem teljesítés jogkövetkezményeiről szóló 1. és 2. értesítést a TO-n személyesen veheti át, ügyfélfogadási időben. (Akadályoztatás esetén meghatalmazással, más személy is intézheti az ügyet.)

Az érintett hallgató a TO-n aláírja (átvettem, dátum, név) a két figyelmeztető levelet. A levél névre szóló, tartalmazza a kurzus nevét és a nem teljesítés jogkövetkezményeit. A TO-n marad az aláírt példányokból egy,

egy példányt elvisz magával a hallgató.


Szeged, 2013. október 18.

Dr. Mucsi László
oktatási dékánhelyettes

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo