GVH

A Gazdasági Versenyhivatal "VersenyjogMagyarországon és az EU-ban"címmelországos tanulmányi versenyt hirdet

a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos hallgatói részére.


Pályázati kiírás


A Gazdasági Versenyhivatal1

"Versenyjog Magyarországon és az EU-ban"

címmel országos tanulmányi versenyt hirdet


a magyar és az európai uniós versenyjog és a tudatos fogyasztói döntéshozatal tárgyában magyarországi egyetemek és főiskolák

nappali tagozatos hallgatói részére


2014-ben az alábbi témákhoz kapcsolódó jeligés pályamunkák, dolgozatok beérkezését várjuk:


1.

A versenyjog magánjogi érvényesítésének távlatai a magyar gyakorlatban, az EU-s direktíva tükrében

2.

A magyar versenyjog és a hazai közbeszerzési jog kapcsolódása: jogérvényesítési anomáliák

3.

A csoportmentességi rendeletek alkalmazásának tapasztalatai a GVH gyakorlatában

4.

A fúziókontroll korszerű közgazdasági elemzési módszereinek (mint az Upward Price Pressure teszt) bemutatása, értékelése, különös tekintettel a jelentősebb aktuális ügyek tapasztalataira

5.

Az engedélyköteles összefonódást létrehozó tranzakciók definícióinak összevetése az OECD/EU tagállamok gyakorlatában

6.

Az állami befolyásszerzésre vonatkozó szabályozási gyakorlatok összevetése az EU tagállamok/OECD tagállamok fúziókontroll gyakorlatában

7.

A fúziós szimulációs modellek elmélete, szerepe és alkalmazásuk tapasztalatai a vállalatok összefonódásának ellenőrzésében

8.

A horizontális kartellek észlelésének statisztikai, ökonometriai és egyéb közgazdasági módszerei

9.

A magyar és az EU versenyjog területén, illetve a tudatos fogyasztói döntéshozatal témakörén belül szabadon választható téma


Terjedelem: legfeljebb 60.000 karakter (lábjegyzetek, végjegyzetek, tartalom- és irodalomjegyzék, valamint szóközök nélkül számítva). A terjedelmi határ túllépése pontlevonással jár (minden megkezdett 1000 karakter túllépés esetén 1 pont levonás jár).


Leadási határidő: 2014. május 5. (postai bélyegző szerint)

Eredményhirdetés: várhatóan 2014. július

A pályamunkák, dolgozatok díjazása:

1. hely 400.000 Ft

2. hely 300.000 Ft

3. hely 200.000 Ft

A pályadíj adó- és járulékköteles jövedelem.


A versenyen való részvétel feltételeivel kapcsolatban további felvilágosítás a GVH-tól írásban a versenykultura@gvh.hu címen kérhető.


Részvételi feltételek

A versenyre magyarországi egyetemek és főiskolák nappali tagozatos, alapképzésben (osztatlan képzés, BSc/BA/MSc/MA képzés) résztvevő hallgatóinak jelentkezését várjuk. A verseny ily módon értett "zártkörűségének" biztosítása érdekében azt kérjük a hallgatóktól, hogy iskolalátogatási igazolást nyújtsanak be.

Lehetőség van arra, hogy legfeljebb két – a fenti feltételeknek megfelelő – hallgató közös pályamunkát adjon be. Ebben az esetben (helyezés esetén) a pályadíj fele-fele arányban illeti meg őket.

A pályamunkát, dolgozatot írók számára biztosítjuk a GVH könyvtárának használatát. Időpontot egyeztetni Rutkai Ágnes könyvtárossal a (1) 472-8992-es telefonszámon lehet.

A versenyen a GVH munkatársainak közeli hozzátartozói2 nem indulhatnak.


A pályamunkák, dolgozatok benyújtása

A pályázás jeligével történik. A dolgozatot jeligével kell ellátni, az nem tartalmazhat a hallgató(k) azonosítására alkalmas adatot (név, elérhetőség, stb.), valamint nem szabad aláírni! Az így elkészített pályamunkát kinyomtatva két példányban és elektronikus adathordozón3 Microsoft Office Word 2010 fájlformátumban kell benyújtani lezárt, nagyméretű borítékban postai úton (cím: 1245 Budapest 5., Pf. 1036.) vagy személyesen (a GVH épületében, cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. fszt.). A nagyméretű borítékon fel kell tüntetni: a választott jeligét és a következő szöveget: „Tanulmányi verseny 2014”. A pályamunkát tartalmazó nagyméretű borítékon belül, ugyanazzal a jeligével jelölt, külön lezárt kisebb borítékban kell megadni a hallgató adatait: név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím és az egyetem/főiskola neve, a látogatott évfolyam száma; megjelölni a választott témát (számmal elegendő); és csatolni az iskolalátogatási igazolást.


A dolgozatok, pályamunkák értékelésének módja

A verseny szervezéséről, a pályamunkák pártatlan értékeléséről a GVH gondoskodik. A jeligés dolgozatokat a GVH munkatársai értékelik egységesített szempontrendszer alapján. A plagizáló, vagy tartalmilag értékelhetetlen anyagok kizárásra kerülnek. Az értékelési szempontok között, a szokásos tudományos igényességű formai-szerkesztési követelmények mellett kiemelten fontos az újdonságtartalom, a jogesetekre való támaszkodás. A pályamunkák értékelése az eredményhirdetést követően megismerhető.


Az eredményhirdetés helyéről és idejéről a GVH elektronikus levél útján értesíti a jelentkezőket. Az első három helyezett dolgozatát a GVH a www.versenykultura.hu honlapon közzéteszi.


1 Rövidítések: GVH - Gazdasági Versenyhivatal

2 Ld. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont. (2014. március 15-től a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 8:1. (1) bekezdés 2. szerinti hozzátartozó fogalom.)

3 CD vagy DVD lemezen, illetve pen drive-on, vagy elektronikus levél útján a versenykultura@gvh.hu címen. Az elektronikus levél útján küldött pályamunka, dolgozat csak a GVH elektronikus levélben történt visszaigazolása esetén fogadható el.

 

Friss hírek RSS

Friss hírek

2022. május 26.
2022. május 13.

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

fb-logo in-logo yt-logo