Adatkezelési tájékozató

SZTE TTIK Nyílt Napja során kezelt adatok kapcsán 2022.

Jelen Adatkezelési tájékoztató azokat az információkat foglalja össze, amelyeket Önnek érdemes tudnia arról, hogy hogyan használjuk és védjük a személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásai alapján az SZTE TTIK Nyílt Napja során.

 • 1. Kihez fordulhat?

 

A programsorozat során az adatkezelő elérhetősége:

Az SZTE TTIK Nyílt Napjának adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

 

Szegedi Tudományegyetem

TTIK Dékáni Hivatal

Kapcsolattartó neve: Szabó Szilvia Csilla

Címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Tel.: 62/343-098

E-mail címe: szabo.szilvia@sci.u-szeged.hu

Honlap cím: http://sci.u-szeged.hu/

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában. Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény kapcsán kezelt adatait csak a TTIK vezetősége által kijelölt személyek kezelik, adatátadás csak a TTIK szervezetén belül történik, és harmadik fél részére azok nem kerülnek átadásra.

 

 • 2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének (GDPR), valamint

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), továbbá

- az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak.)

rendelkezései szerint kezeljük.

Tekintve, hogy a program - jellegéből adódóan - célközönségként érintheti a 16. életévüket be nem töltött személyeket is, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének 8. cikke (a programon résztvevő, valamennyi 16. életévét be nem töltött személynek rendelkeznie kell a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével. Ennek okán a tájékoztató felületünket úgy alakítottuk ki, hogy a 16. életévet be nem töltött személyek esetében, a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes tájékozódást követően adhassa meg az adatkezelésre vonatkozó engedélyt. Amennyiben a 16. életévét be nem töltött személy nem rendelkezik ilyen írásos engedéllyel, abban az esetben nem kérünk tőle személyes adatokat.

 

 • 3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

 • 4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

Az SZTE TTIK Nyílt Napja során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük
 

4.1. Regisztráció

 

HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT ADATOK

 

A regisztráció során felvett adatok célja, hogy

 • a program hatékonysága érdekében felmérjük a jelentkezők számát, és
 • a jövőbeli hasonló rendezvények sikeressége érdekében az SZTE TTIK számára statisztikai elemzések készítése (név nélkül, csak középiskolákra és helységekre vonatkozóan)

A regisztráció során megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapszik.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel és milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

A védőoltás felvételének igazolására szolgáló dokumentum, vagy a betegségből történő felgyógyulás tényének igazolása.

A védettség meglétének ellenőrzése, a védettségi igazolvány bemutatásával, közérdekből [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint mivel a védettség tényének kezelése (hiánya) egészségügyi adatnak minősül, ezért a GDPR 9. cikk (2) bekezdés i) pontja alapján]

Csak megtekintés történik, adatot nem rögzítünk és nem tárolunk.

 

Név (családi és utóneve)

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Születési ideje

Tekintettel arra, hogy a 16. életévet be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével, a születési időt az életkor ellenőrzése érdekében, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Település

neve

Az esetleges névazonosság esetén segíti a jelentkezők számának pontos nyomon követhetőségét, továbbá segít felmérni az esemény iránti érdeklődés területi hatókörét, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Intézmény megnevezése

Az esetleges névazonosság esetén segíti a jelentkezők számának pontos nyomon követhetőségét, továbbá segít felmérni az esemény iránti érdeklődés területi hatókörét, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

E-mail cím

Önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Érdeklődési terület

(TTIK szakok felsorolása)

Önkéntes hozzájárulás alapján, előzetes felmérés a szakok iránti érdeklődésről Intézetek/képzések felsorolásából 3 kiválasztása.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Az eseményről való értesülés

Önkéntes hozzájárulás alapján, listából történő kiválasztás, marketing céllal.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

 

 

4.2. Kép –és hangfelvétel

 

Tájékoztatjuk, hogy a programon jogos érdekből kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában.

Tekintve, hogy az SZTE TTIK Nyílt Napja egy olyan esemény, amely az egyetemi élethez, az egyetem alapfeladatához szorosan kapcsolódó feladatot szolgál (a tudomány társadalmi népszerűsítése), és ezzel a rendezvényünkkel is a természettudományokat, valamint a képzéseinket szeretnénk szélesebb körben népszerűsíteni, ezért a programon készített felvételeket felhasználni kizárólag marketing céllal, az SZTE TTIK nyomtatott kiadványaiban és online felületein fogjuk.

Egyben felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény sajtónyilvános.

Tájékoztatjuk, hogy a kép-és hangfelvétel vonatkozásában élhet a tiltakozás jogával

 • akár a program helyszínén az esemény szervezői felé jelezve ezt, annak érdekében, hogy a szervezők a leghatékonyabban megoldhassák, hogy a felvételeken Ön ne szerepeljen, vagy
 • az esemény eltelte után

az erre vonatkozó űrlap felhasználásával, amit érintetti beazonosítását követően az adatkezelő szervezeti egység felé nyújthat be. Az űrlapon kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az adott program lezárását követő, 1 évig.

Érintett személy aláírása

E-mail cím vagy levelezési cím

Az adott személy beazonosítása érdekében, valamint kapcsolattartási céllal, hogy az aláírt példány visszaküldésre kerülhessen az érintett számára

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép- és hangfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel, különösen:

 • Szegedi Tudományegyetem weblapjain
 • SZTE Youtube csatornáin
 • Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin (különösen: Szegedi Egyetemi Magazin online és nyomtatott verzió, Alma Mater Magazin online és nyomtatott verzió)
 • TTIK különböző nyomtatott kommunikációs anyagain (pl.: szórólap, plakát, tájékoztató füzet), amelyek elérhetőek lesznek online változatban is a TTIK weboldalán.

 

 

Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása (űrlap) során azonosítás céljából vesszük fel az alábbi adatokat.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb a kérelem beérkezését követő 1 évig.

Születéskori név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

Érintett személy aláírása

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása során.

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Milyen jogon kezeljük?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásának (törlés) teljesítéséig, legfeljebb 30 napig. Ezt követően már sem a visszavont személyes adatait, sem a törlési kérelmét nem tároljuk.

Születéskori név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

Érintett személy aláírása

 

 • 5. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát?

 Az Ön személyes adatait jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megnevezett adatkezelő szervezeti egység ismerheti meg.

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

A Szegedi Tudományegyetem TTIK intézetei számára adjuk át az adatokat, a szervezeten belüli munkamegosztás okán, jogos érdekből.

 

5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre

 

Általánosságban az SZTE TTIK Kari Nyílt Nap rendezvényhez kapcsolódó adatok vonatkozásában nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.

 

Az általunk Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő szervezeti egységünk vezetője által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül.

 

 • 6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

 

Nem, adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

· 7. Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

 • 8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

 

Nem.

 

 • 9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

 

Az önkéntes adatszolgáltatás elmaradása nem járhat hátrányos jogkövetkezménnyel.

 

 • 10. Milyen jogai vannak Önnek?

 

Az SZTE TTIK Kari Nyílt Napjának kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.
 2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény érvényesítéséhez.
 7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.
 8. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat.
 9. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

 • 11. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@szte.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 • 12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg.

Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi Tudományegyetem között.