Adatvédelmi tájékoztató

TTIK Nyílt Napja során kezelt adatokról 2019.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a Szegedi Tudományegyetem, mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok


Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét a TTIK Nyílt Napján történő adatkezelésekre.


A programsorozat során az adatkezelő elérhetősége:

Szegedi Tudományegyetem

TTIK Dékáni Hivatal

kapcsolattartó neve: Szabó Szilvia

címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

tel.: 62/343-098

e-mail címe: szabo.szilvia@sci.u-szeged.hu


Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény kapcsán kezelt adatait csak a TTIK vezetősége által kijelölt személyek kezelik, és harmadik fél részére azok nem kerülnek átadásra.


Minekután a program – jellegéből adódóan – célközönségként érintheti a 16. éltévüket be nem töltött személyeket is, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének 8. cikke alapján a programon résztvevő, valamennyi 16. életévét be nem töltött személynek rendelkeznie kell a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével. Ennek okán a tájékoztató felületünket úgy alakítottuk ki, hogy a 16. életévet be nem töltött személyek esetében, a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes tájékozódást követően adhassa meg az adatkezelésre vonatkozó engedélyt, melyet a rendezvényen a 16. életévét be nem töltött személy köteles bemutatni a regisztráció során.


A programsorozat során 2 fő adatkezelési tevékenységet végzünk – 1. regisztráció, 2. kép- és hangfelvétel.


HELYSZÍNI REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT ADATOK


A regisztráció során felvett adatok célja, hogy

 • a program hatékonysága érdekében felmérjük a jelentkezők számát, és

 • a jövőbeli hasonló rendezvények sikeressége érdekében az SZTE TTIK számára statisztikai elemzések készítése (név nélkül, csak középiskolákra és helységekre vonatkozóan)

A regisztráció során megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapszik.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott adatait az esemény lezárását követő legfeljebb 1 év múlva töröljük, további célra nem használjuk fel.


Kezelt adat

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utóneve)

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Születési ideje

Tekintettel arra, hogy a 16. életévet be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével, a születési időt az életkor ellenőrzése érdekében, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Település

neve

Az esetleges névazonosság esetén segíti a jelentkezők számának pontos nyomon követhetőségét, továbbá segít felmérni az esemény iránti érdeklődés területi hatókörét, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Intézmény megnevezése

Az esetleges névazonosság esetén segíti a jelentkezők számának pontos nyomon követhetőségét, továbbá segít felmérni az esemény iránti érdeklődés területi hatókörét, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

E-mail cím

Önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.

Érdeklődési terület

(TTIK szakok felsorolása)

Előzetes felmérés a szakok iránti érdeklődésről Szakok felsorolásából 3 kiválasztása.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő 1 évig.KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE A PROGRAM SORÁN


Tájékoztatjuk, hogy az eseményen kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában, ugyanakkor jelezzük, hogy az esemény sajtónyilvános.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához, ugyanakkor az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép-és hangfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a felvételeket egyrészt az esemény népszerűsítésére, marketing céllal fogjuk felhasználni. A nyomon követhetőség érdekében tájékoztatjuk, hogy az elkészülő felvételeket az alábbi csatornákon keresztül használjuk fel:

 • Szegedi Tudományegyetem weblapjai

 • SZTE Youtube csatornáin

 • Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin (különösen: Szegedi Egyetemi Magazin online és nyomtatott verzió, Alma Mater Magazin online és nyomtatott verzió)

 • TTIK különböző nyomtatott kommunikációs anyagain (pl.: szórólap, plakát, tájékoztató füzet), amelyek elérhetőek lesznek online változatban is a TTIK weboldalán.


Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől. Önkéntes hozzájárulás aláírása a rendezvény napján személyesen történik a regisztráció során. Azon látogatók, akik még nem töltötték be a 16. évüket, a szülői hozzájárulás nyomtatványát megtalálják az SZTE TTIK honlapján. A nyomtatványt kitöltve, aláíratva kötelesek bemutatni és átadni a regisztráláskor.

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható.


AZ ÖN JOGAI A RENDEZVÉNY KAPCSÁN


A TTIK nyílt napi előadások kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről

 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz

 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni

 4. törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését

 5. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat

 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát

 7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni


JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE


1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Szegedi Tudományegyetem

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu


2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

Friss hírek RSS

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket