Adatvédelmi tájékoztató

A SZTE TTIK I. Nagyköveti Konferencia 2021.

Jelen Adatkezelési tájékoztató azokat az információkat foglalja össze, amelyeket Önnek érdemes tudnia arról, hogy hogyan használjuk és védjük a személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásai alapján az SZTE TTIK I. Nagyköveti Konferencia online rendezvény keretében.

 

 • 1. Kihez fordulhat?

 

A Szegedi Tudományegyetem a TTIK I. Nagyköveti Konferencia online rendezvény adatkezelései kapcsán kettős szerepkört lát el:

 

 • egyfelől, mint adatkezelő

A rendezvény során az adatkezelő kapcsolattartójának elérhetősége:

 

Szegedi Tudományegyetem

TTIK Dékáni Hivatal

Kapcsolattartó neve: Gajdacsi András

Levelezési cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Tel.: +36 (62) 54-4681

E-mail cím: gajdacsi.andrás@sci.u-szeged.hu

Honlap cím: http://sci.u-szeged.hu/

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

 • másfelől, mint adatfeldolgozó

 

Minekután a Szegedi Tudományegyetem az EMMI által támogatott EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázatban vesz részt, az SZTE Projektmenedzsment Igazgatóság (EMMI adatszolgáltatás a pályázat elszámolása érdekében) adatkezelései kapcsán az adatkezelő: az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI; Honlap cím: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma)

 

A Szegedi Tudományegyetem az EMMI adatkezelői szerepköréhez kapcsoltan adatfeldolgozónak minősül. A Szegedi Tudományegyetem a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi: Szegedi Tudományegyetem, Projektmenedzsment Igazgatóság

Kapcsolattartó neve: Alattyányi István, projektmenedzser

Levelezési cím: 6725 Szeged, Dugonics tér 13.

Tel.: + 36 (62) 544-180

E-mail cím: alattyanyi.istvan@szte.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

 • 2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének (GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szvtv.)

rendelkezései szerint kezeljük.

 

 • 3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

 • 4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

Az SZTE TTIK I. Nagyköveti Konferencia eredményhirdetése online rendezvény során az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük – 1. regisztráció 2. kép- és hangfelvétel.

 

4.1. Regisztráció során kezelt adatok

 

A regisztráció során megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapszik, amely az esemény megkezdéséig – 2021. június 8. 13.00 óráig – bármikor visszavonható.

Modulo rendszerben regisztrált (kitöltő) személy email címe tekintetében az SZTE adatkezelő, a többi adat tekintetében adatfeldolgozó (EMMI az adatkezelő).

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Beazonosítás okán

önkéntes hozzájárulás

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban a számviteli törvény által előírt kötelező megőrzési ideig (a pályázati elszámolás lezárulását követő legalább 8 évig, Szvtv. 169. §).

Az intézmény székhelyéül szolgáló település megnevezése

A kistérségi települések azonosításának érdekében.

Intézmény megnevezése

Segíti az esetleges partner iskolák pontos nyomon követhetőségét, továbbá segít felmérni az esemény iránti érdeklődés területi hatókörét.

E-mail cím

Kapcsolattartás okán, különösen a regisztrációs link megküldésének érdekében

 

4.2. Kép –és hangfelvétel (videófelvétel)

 

Az SZTE TTIK I. Nagyköveti Konferencia online rendezvény az MS Teams platform felhasználásával történik. A rendezvény élő közvetítését nem rögzítjük, sem video, sem hangfelvétellel, ugyanakkor tájékoztatjuk Önt, hogy

 • a program megtartásának igazolásaként az online rendezvényről képernyőképeket rögzítünk, tömegfelvétel formájában jogos érdekből és nyilvános közéleti szerepléshez kapcsolódóan közérdekből, valamint
 • a programon individualizált (egyedi felvétel) formában kép-és hangfelvételt (video) kizárólag az előadókról készítünk, az ő önkéntes hozzájárulásuk alapján.

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön rögzíti az eseményt és nyilvánosan felhasználja, a jogi környezet előírásai alapján Ön adatkezelő lesz, így az adatkezelőre előírt minden jogi kötelezettségnek meg kell felelnie, és az Ön adatkezelése elszámoltathatóvá válik.

 

Tömegfelvételek és nyilvános közéleti szerepléshez kapcsolódó adatkezelés

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen Adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép- és hangfelvétel (videófelvétel) készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket egyfelől a pályázati elszámoláshoz, másfelől az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel.

 

Tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvétel illetve közéleti szerepléshez kapcsolódóan készített felvétel vonatkozásában úgy élhet a tiltakozás jogával, hogy a program során az MS Teams felületén résztvevőként a kamerakép-funkciót nem kapcsolja be.

 

Individualizált (egyedi) felvételhez kapcsolódó adatkezelés

 

Az individualizált felvételek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása során azonosítás céljából vesszük fel az alábbi adatokat. Az individualizált képek és a videofelvételek tekintetében az SZTE az adatkezelő, a képernyőképek, tömegfotók tekintetében az adatfeldolgozó (EMMI az adatkezelő).

 

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

Név (családi és utóneve)

Az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel.

Önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születési név (családi és utóneve)

Édesanyja neve (opcionális, amennyiben a név nem egyértelműen azonosítja az adott személyt)

 

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A törlési kérelemben ugyanazon adatokat kérjük Öntől beazonosítás érdekében, mint a hozzájárulás megadása (vö.: fenti táblázat) során.

A felvett adatokat az önkéntes hozzájárulás visszavonásának (törlés) teljesítéséig, legfeljebb 30 napig tároljuk. Ezt követően már sem a visszavont személyes adatait, sem a törlési kérelmét nem tároljuk.

 

Egyben felhívjuk a figyelmét, hogy az esemény sajtónyilvános.

 

 • 5. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát?

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

A Szegedi Tudományegyetem Projektmenedzsment Igazgatóság és a Gazdasági Főigazgatóság Számviteli Iroda számára adjuk át az adatokat, a szervezeten belüli munkamegosztás okán, jogos érdekből a projektelszámolás érdekében. A Szegedi Tudományegyetem minden szervezeti egységét kötik az adatvédelmi előírások, adatkezeléseik tekintetében különösen ügyelnek a célhoz kötöttség, a tisztességesség, az átláthatóság, és az adatminimalizálás elveire.

 

5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre

 

A Szegedi Tudományegyetem Emberi Erőforrások Minisztériuma felé továbbítja az alábbi adatokat:

- A regisztráció során felvett adatok közül:

o Név (családi és utónév)

o Születési év (minden projektrésztvevő esetében)

o Szervezet / egység / iskola / intézmény

o A szervezet/egység/iskola telephelyéül szolgáló település neve

o A programfelelős aláírása

- A rendezvény során készített képernyőképeket.

Az adattovábbítás célja a projekt elszámolása, és jogalapja jogos érdek.

 

 • 6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

 

Igen, az SZTE TTIK I. Nagyköveti Konferencia online rendezvény kapcsán az alábbiak szerint veszünk igénybe adatfeldolgozót.

 

Adatfeldolgozó megnevezése:

DEXTER Informatikai és Tanácsadó Kft.

Adatfeldolgozáshoz tartozó adatkezelési műveletek megnevezése:

problémafelderítés, hibaelhárítás

 

Adatfeldolgozó megnevezése:

MS Teams

Adatfeldolgozáshoz tartozó adatkezelési műveletek megnevezése:

az online esemény lebonyolításának technikai kivitelezése

 

 • 7. Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból?

 

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

 • 8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

 

Nem.

 

 • 9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

 

Mivel az adatkezelés döntő hányada önkéntes hozzájárulás alapján nyilvánul meg, az adatszolgáltatás elmaradása nem jár jogi következménnyel Önre nézve, ugyanakkor jelezzük, hogy annak elmaradása esetén nem tudjuk a rendezvényen való részvételt biztosítani Önnek.

 

 • 10. Milyen jogai vannak Önnek?

 

Az SZTE TTIK I. Nagyköveti Konferencia online rendezvény kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.
 2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni (ez az érintetti jog a kép-és hangfelvételekre logikailag értelmezhetetlen).
 4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható, a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A regisztrációs adatkörökre nézve a hozzájárulást az esemény kezdetéig – legkésőbb 2021. június 8., 13.00 óráig – teheti meg, mivel a regisztrációs ív a projektdokumentáció része, és az adatkezelés jogalapja attól kezdődően jogos érdek. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken, vagy közérdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló, vagy a közérdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény érvényesítéséhez.
 7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

 • 11. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@szte.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 • 12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi Tudományegyetem között.