Adatkezelési tájékozató

SZTE TTIK Kutatóiskola 2019 program során kezelt adatokról

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az EMMI, mint adatkezelő és a Szegedi Tudományegyetem, mint adatfeldolgozó a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Az EMMI adatkezelési tevékenységéről bővebben a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma linken tájékozódhat. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok


Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy felhívjuk az Ön figyelmét az SZTE TTIK Kutatóiskola 2019 program során történő adatkezelésekre.


A programsorozat során az adatfeldolgozó kapcsolattartójának elérhetősége:

Szegedi Tudományegyetem

TTIK Dékáni Hivatal

kapcsolattartó neve: Gajdacsi András

címe: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

tel.: 62/54-4681

e-mail címe: gajdacsi.andras@sci.u-szeged.hu


Minekután a program – jellegéből adódóan – célközönségként érintheti a 16. éltévüket be nem töltött személyeket is, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének 8. cikke alapján a programon résztvevő, valamennyi 16. életévét be nem töltött személynek rendelkeznie kell a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével. Ennek okán a regisztrációs felületünket úgy alakítottuk ki, hogy a 16. életévet be nem töltött személyek regisztrációját, nevükben a szülői felügyeletet gyakorló személy végzi el, ezáltal biztosítjuk, hogy a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes tájékozódást követően adhassa meg az adatkezelésre vonatkozó engedélyt.


A programsorozat során 3 fő adatkezelési tevékenységet végzünk – 1. regisztráció, 2. kép- és hangfelvétel, 3. jelenléti ív elkészítése.


REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT ADATOK


A regisztráció során felvett adatok célja, hogy

 • a program hatékonysága érdekében előzetesen felmérjük a jelentkezők számát, és

 • az egyes események korlátozott számú férőhelye okán a regisztráció által biztosítsuk az adott előadáson való részvétel lehetőségét, továbbá

 • az eseményt érintő esetleges változtatásokról gyorsan és pontosan értesíteni tudjuk a jelentkezőket.

A regisztráció során megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásán alapszik, amely bármikor visszavonható.

Tájékoztatjuk, hogy a regisztráció során megadott adatait az esemény eltelte után töröljük, további célra nem használjuk fel.


A regisztráció során megadott adatainak az esemény előtti törlését automatikusan intézheti aNyilvántartott adatok törléseűrlapon keresztül

(https://modulo.etr.u-szeged.hu/Modulo2/reg/forms/details/1602198).


Kezelt adat

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utóneve)

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő napig.

Születési ideje

Tekintettel arra, hogy a 16. életévet be nem töltött személyeknek rendelkeznie kell a szülői felügyeletet gyakorló személy engedélyével, a születési időt az életkor ellenőrzése érdekében, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő napig.

Település

neve

Az esetleges névazonosság esetén segíti a jelentkezők számának pontos nyomon követhetőségét, továbbá segít felmérni az esemény iránti érdeklődés területi hatókörét, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő napig.

Intézmény megnevezése

Az esetleges névazonosság esetén segíti a jelentkezők számának pontos nyomon követhetőségét, továbbá segít felmérni az esemény iránti érdeklődés területi hatókörét, önkéntes hozzájárulás alapján.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő napig.

E-mail cím

Önkéntes hozzájárulás alapján, kapcsolattartási céllal vesszük fel.

A hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb az esemény lezárását követő napig.


KÉP- ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE A PROGRAM SORÁN


Tájékoztatjuk, hogy az eseményen kép- és hangfelvételt készítünk, általánosságban tömegfelvételek formájában, ugyanakkor jelezzük, hogy az esemény sajtónyilvános.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához, ugyanakkor az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során kép-és hangfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a felvételeket egyrészt az esemény népszerűsítésére, marketing céllal fogjuk felhasználni, másrészt az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázat keretében a pályázati dokumentáció részét fogja képezni.

A nyomon követhetőség érdekében tájékoztatjuk, hogy az elkészülő felvételeket az alábbi csatornákon keresztül használjuk fel:

 • Szegedi Tudományegyetem weblapjai

 • SZTE Youtube csatornáin

 • Szegedi Tudományegyetem online és offline média (különösen: Szegedi Egyetemi Magazin online és nyomtatott verzió, Alma Mater Magazin online és nyomtatott verzió)

 • TTIK különböző nyomtatott kommunikációs anyagain (pl.: szórólap, plakát, tájékoztató füzet), amelyek elérhetőek lesznek online változatban is a TTIK weboldalán.


Az esetlegesen előforduló individualizált képek elkészítéséhez és felhasználásához minden esetben hozzájárulást kérünk az érintett személytől a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése alapján. Az önkéntes hozzájárulás megadása (űrlap) során a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4. §-a alapján azonosítás céljából vesszük fel az Ön nevét, születési nevét, és édesanyja nevét.


Kezelt adat

SZTE szerepköre

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utóneve)

adatkezelő

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Születési neve (családi és utóneve)

adatkezelő

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Édesanyja neve

adatkezelő

A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján.

Az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

Az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható.


JELENLÉTI ÍV A RENDEZVÉNYEN


A jelenléti ív elsődleges adatkezelési célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem EFOP-3.4.4-16-2017-00015 pályázat keretében, az SZTE TTIK Kutatóiskola 2019 program megtartását igazolja. E program keretében az elszámoltathatóság jegyében a Szegedi Tudományegyetem köteles a rendezvénysorozat egyes állomásain megjelenő személyek adatainak – beazonosítható jellegű – kezelésére, ugyanakkor ezt a kötelezettséget az adatminimalizálás elve mentén igyekszünk megvalósítani. Köszönjük, hogy a jelenléti ív aláírásával támogatja munkánkat!


A jelenléti ív során az alábbi adatokat kezeljük:

Kezelt adatok

Célja és jogalapja

Megőrzési idő

Név (családi és utónév)

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján

az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a pályázat lezárulását követő 8 évig

Születési év

a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerint az adott személy beazonosítása érdekében vesszük fel, önkéntes hozzájárulás alapján

az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a pályázat lezárulását követő 8 évig

Iskola/szervezet megnevezése

a pályázatból folyó kötelezettségünk okán, önkéntes hozzájárulás alapján vesszük fel

az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a pályázat lezárulását követő 8 évig

Állandó lakóhelyül szolgáló település megnevezése

a pályázatból folyó kötelezettségünk okán, önkéntes hozzájárulás alapján vesszük fel

az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a pályázat lezárulását követő 8 évig

Aláírás

önkéntes hozzájárulás alapján, az adott személy beazonosíthatósága érdekében vesszük fel

az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, legkésőbb azonban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján a pályázat lezárulását követő 8 évigMinekután a program – jellegéből adódóan – célközönségként érintheti a 16. éltévüket be nem töltött személyeket is, ezért a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú az Európai Parlament és a Tanács rendeletének 8. cikke alapján a programon résztvevő, valamennyi 16. életévét be nem töltött személynek rendelkeznie kell a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a szülői felügyeletet gyakorló engedélyével.


AZ ÖN JOGAI A RENDEZVÉNY KAPCSÁN


Az SZTE TTIK Kutatóiskola 2019 program kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről

 2. hozzáféréshez való jog – hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz

 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni

 4. törléshez való jog – amennyiben nincs más jogalap az adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését

 5. adathordozhatóság joga – az automatizált módú adatkezeléseinknél, amennyiben Önnek szüksége van a személyes adataira, átadjuk Önnek azokat

 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az SZTE ellenőrzi azok pontosságát

 7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni


JOGORVOSLAT LEHETŐSÉGE


1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Szegedi Tudományegyetem

József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@gmf.u-szeged.hu


2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek