Adatkezelési tájékozató

Szabadtéri kiállítás kapcsán 2021.

 

1. Kihez fordulhat?

 

A „100 év képekben” a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar által szervezett szabadtéri kiállítás adatkezelései kapcsán a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

 

Szegedi Tudományegyetem

TTIK Dékáni Hivatal

Kapcsolattartó neve: Dr. Vinkó Tamás, közkapcsolati dékánhelyettes

Levelezési cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Tel.: +36 (62) 54-4416

E-mail cím: kkdh@sci.u-szeged.hu  

Honlap cím:  http://sci.u-szeged.hu/

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének (GDPR), valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeljük.

 

3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

A kiállításon megjelenített fotók felhasználásához előzetesen engedélyt kértünk a fotók tulajdonosától/készítőjétől, amelyről „Felhasználási szerződés” jött létre. A „100 év képekben” – a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar által szervezett szabadtéri kiállítás kapcsán az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

A kiállítás megszervezésének érdekében végzett adatkezelés.

4.1.

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

személyazonosító adatok (név, születési hely és idő, anyja neve)

a fotó tulajdonosának beazonosítása érdekében, valamint a nevének a kiállításon történő megjelentetése érdekében

önkéntes hozzájárulás

a hozzájárulás visszavonásáig

elérhetőségi adatok (lakcím,/levelezési cím)

kapcsolattartás érdekében

önkéntes hozzájárulás

a hozzájárulás visszavonásáig

 

4.2. Képfelvétel

 

Tájékoztatjuk, hogy a szabadtéri kiállításon képfelvétel készül, jogos érdekből, tömegfelvételek formájában.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során képfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

 

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel.

 

Tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvétel illetve közéleti szerepléshez kapcsolódóan készített felvétel vonatkozásában élhet a tiltakozás jogával

- a programot megelőzően a kapcsolattartón keresztül, illetve

- a program helyszínén, az esemény szervezői felé jelezve ezt,

annak érdekében, hogy a szervezők a leghatékonyabban megoldhassák, hogy a felvételeken Ön ne szerepeljen.

 

5. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát?

 

Az Ön személyes adatát jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megnevezett adatkezelő szervezeti egység ismerheti meg, valamint azok, akik felé az Ön személyes adatát átadjuk, vagy továbbítjuk.

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

Az adatokat az 1. pontban megjelölt szervezeti egység kezeli teljes egészében.

 

5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre

 

Nem végzünk adattovábbítást, sem belföldre, sem külföldre.

Az Önről kezelt adatokat csak az 1. pontban megjelölt adatkezelő által kijelölt személyek kezelik, a 4. pontban megjelölt cél, jogalap szerint és megőrzési időn belül.

 

6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

 

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

7. Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból?

 

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

 

Nem.

 

9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

 

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé, hogy a „100 év képekben” – a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar által szervezett szabadtéri kiállítás megvalósulhasson.

 

10. Milyen jogai vannak Önnek?

 

A „100 év képekben” – a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar által szervezett szabadtéri kiállítás kapcsán a fotók tulajdonosait az alábbi jogok illetik meg:

  1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.
  2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni.
  3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
  4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
  5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
  6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény érvényesítéséhez.
  7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

11. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@szte.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi Tudományegyetem között.