Adatkezelési tájékozató

Díszdiploma adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Kari Tanácsa által adományozott díszoklevelekhez kapcsolódóan

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató azokat az információkat foglalja össze, amelyeket Önnek érdemes tudnia arról, hogy hogyan használjuk és védjük a személyes adatait az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) előírásai alapján a díszoklevelek adományozása kapcsán.

 

 • 1. Kihez fordulhat?

 

A díszoklevelek adományozásához kapcsolódó adatkezelések vonatkozásában a Szegedi Tudományegyetem az adatkezelő, viszont a konkrét adatkezelést az alábbi szervezeti egységén keresztül végzi.

 

Jelenléti ülések esetén:

Szegedi Tudományegyetem

Természettudományi és Informatikai Kar

Kapcsolattartó neve: Dr. Pintérné Dr. Velek Edit hivatalvezető

Levelezési cím: 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Tel.: +36 (62) 546-744

E-mail cím: ttikdh@sci.u-szeged.hu

Honlap cím: www.sci.u-szeged.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: megtalálható jelen Adatkezelési tájékoztató 11.1. pontjában.

 

Forduljon hozzánk bizalommal a fenti elérhetőségek valamelyikén, amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kérdése adódna.

 

 • 2. Milyen főbb jogi előírások mentén járunk el?

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 az Európai Parlament és a Tanács rendeletének (GDPR), valamint
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

rendelkezései szerint kezeljük.

 

 • 3. Van-e Adatvédelmi Szabályzata a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.u-szeged.hu/szabalyzatok

 

 • 4. Milyen adatkezeléseket valósítunk meg?

 

A díszoklevelek adományozásához kapcsolódóan az alábbi adatkezelési tevékenységeket végezzük:

Díszoklevél kiállításához és átadásához kapcsolódó tevékenységek érdekében végzett adatkezelés (jogosultság ellenőrzése, átadó ünnepség megszervezése, jubileumi évkönyv összeállítása, díszoklevélben részesülők névsorának megjelentetése a kari honlapon).

 

4.1.

Milyen adatokról van szó?

Miért vesszük fel?

Mi az adatkezelés jogalapja?

Meddig tároljuk?

személyazonosító adatok (név, születési név, születési hely és idő, anyja neve)

a kérelmező személyének beazonosítása érdekében, valamint a nevének és az oklevél típusának a kari honlapon történő megjelentetése érdekében

önkéntes hozzájárulás

a hozzájárulás visszavonásáig

elérhetőségi adatok (lakcím, emailcím, telefonszám)

kapcsolattartás érdekében

oklevél adatai (egyetem, kar neve, szak, oklevél száma, kelte, oklevélen szereplő név)

díszoklevélre jogosultság megállapítása érdekében

életrajzi adatok

jubileumi évkönyvben megjelentetés érdekében

 

 

4.2. Képfelvétel


Tájékoztatjuk, hogy a díszoklevél átadó ünnepségről képfelvétel készül, jogos érdekből, tömegfelvételek formájában.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség az érintett hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához. Azonban az érintetteket előzetesen tájékoztatni kell ilyen esetben is, ezért az előzetes tájékoztatási kötelezettségünknek jelen adatkezelési tájékoztatóval és a helyszínen, a „Tájékoztatjuk, hogy jelen esemény során képfelvétel készül” figyelem-felhívás elhelyezésével teszünk eleget.

 

Ugyanakkor mivel a Szegedi Tudományegyetem elkötelezett a személyes adatok valamennyi formájának védelme és biztonsága, valamint a személyiségi jogok tiszteletben tartása mellett, ezért tájékoztatjuk, hogy a tömegfelvételeket, valamint a nyilvános közéleti szereplés tekintetében a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal a Szegedi Tudományegyetem online és offline csatornáin keresztül használjuk fel.

 

 • 5. Ki ismerheti meg az Ön személyes adatát?

 

Az Ön személyes adatát jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megnevezett adatkezelő szervezeti egység ismerheti meg, valamint azok, akik felé az Ön személyes adatát átadjuk, vagy továbbítjuk.

 

5.1. Adatátadás szervezeten belül

 

Az adatokat az 1. pontban megjelölt szervezeti egység kezeli teljes egészében.

 

5.2. Adattovábbítás szervezeten kívülre

 

A Szegedi Tudományegyetem erre irányuló kérés esetén továbbítja az adott településen állandó lakcímmel rendelkező kérelmezők adatait a település Polgármesteri Hivatala számára. Az adattovábbítás célja a díszoklevél tulajdonos köszöntése ünnepség keretében, és jogalapja önkéntes hozzájárulás.


 • 6. Igénybe veszünk-e adatfeldolgozót?

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

 

 • 7. Gyűjtünk-e Önről személyes adatot más forrásból?

Nem. Az Önről kezelt adatokat Öntől kapjuk meg, más forrásból adatgyűjtést nem végzünk.

 

 • 8. Történik-e automatizált döntéshozatal az adatkezelések során?

Nem.

 

 • 9. Milyen jogkövetkezménnyel jár az adatszolgáltatás elmaradása?

Az adatszolgáltatás elmaradása nem teszi lehetővé, hogy a Kari Tanács díszoklevelet adományozhasson.

 

 • 10. Milyen jogai vannak Önnek?

A díszoklevél adományozása kapcsán Önt az alábbi jogok illetik meg:

 1. tájékoztatáshoz való jog – tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről. Az Ön tájékoztatáshoz való jogát jelen Adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével biztosítjuk.
 2. hozzáféréshez való jog – joga van az általunk kezelt személyes adatairól személyre szóló tájékoztatást, valamint másolatot kérni.
 3. helyesbítéshez való jog – ha pontatlanságot észlel az általunk kezelt személyes adataiban, jogában áll javítást kérni.
 4. az önkéntes hozzájárulás visszavonásához, valamint a törléshez való jog – az önkéntes hozzájárulás bármikor visszavonható. Tájékoztatjuk Önt, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul és nincs más jogalap az adatkezelésre, továbbá jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén megtett tiltakozást követően, ha nincs más elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre, kérheti személyes adatainak törlését.
 5. tiltakozáshoz való jog – a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat.
 6. korlátozáshoz való jog – kérheti az adatainak korlátozását, pl. amikor vitatja a kezelt adatainak pontosságát, addig, amíg az adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát, vagy pl. jogi igény érvényesítéséhez.
 7. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén jogában áll jogorvoslattal élni.

 

 • 11. Milyen jogorvoslattal élhet?

 

11.1. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Dr. Lajkó Dóra

Cím: Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, Adatvédelmi Iroda

6720 Szeged, Dugonics tér 13., 3. em., 304. szoba

Tel.: +36 (62) 342-376, +36 (62) 544-000/2376

E-mail: dpo@szte.hu

 

11.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Tel.: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

11.3. Bírósághoz fordulhat

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés jellegétől függően pert kezdeményezhet, akár a Hatóság ellen is. A perindítás lehetőségéről, módjáról és fórumairól az alábbi honlapon tájékozódhat: https://birosag.hu/birosagi-szervezetek

 

 • 12. Van-e adatvédelmi tisztviselője a Szegedi Tudományegyetemnek?

 

Igen. A Szegedi Tudományegyetem adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeit a 11.1. alpontban találhatja meg. Az adatvédelmi tisztviselő kapcsolattartási pontként szolgál Ön és a Szegedi Tudományegyetem között.