Szekciófelhívás

1. Általános információk, rendezők


A rendezvény szervezője:

 

Szegedi Tudományegyetem

Természettudományi és Informatikai Kar

 

Cím:

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Telefon:

+36-62-544-171

Honlap:

http://sci.u-szeged.hu/

 

A Szekció honlapjának címe: sci.u-szeged.hu/fifoma2021

 

A Szekció e-mail címe: fifoma2021@sci.u-szeged.hu

 

A rendezvény időpontja: 2021. április 6-9.

 

Ügyvezető elnök:

Dr. Mucsi László

 

egyetemi docens, dékán

 

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

 

Telefon: +36-30-535-2488

 

E-mail: mucsi@geo.u-szeged.hu

 

Ügyvezető titkár:

Dr. Bajmócy Péter

 

egyetemi docens

 

Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék

 

Telefon: +36-30-2941592

 

E-mail: bajmocy@geo.u-szeged.hu

 

Hallgatói képviselő:

Csőke Boglárka

 

egyetemi -hallgató

 

Telefon:+36-20-4886726

 

E-mail: csokeboglarka@gmail.com

 

Helyettes hallgatói képviselő:

Szakács Letícia

 

egyetemi hallgató

 

Telefon: +36-30-265-8836

 

E-mail: szakacsleticia96@gmail.com

 

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács, a Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság, valamint a rendező Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara ezúton meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

 

A 35. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a 35. OTDK központi felhívása, valamint a Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság jelen felhívása tartalmazza.

2. Részvételi feltételek


2.1. Részvételre jogosultak köre

A 35. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a 35. OTDK központi felhívásának 2. számú mellékletében, és az intézményi kvalifikációs konferencia napja előtt nem voltak Doktori Iskola tagjai.


A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Ennek részleteit a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza.


A konferencián részt vehetnek továbbá magyarországi és külhoni középiskolások is kétféle módon.


 • Az OTDK konferencia versenyében azon pályamunkák és középiskolás szerzőik vehetnek részt, akik felsőoktatási intézmények OTDT által elismert intézményi TDK konferenciáinak egyikén, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a 35. OTDK központi felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és a 35. OTDK-ra kvalifikáltak. A középiskolások versenyben történő részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a 35. OTDK központi felhívása tartalmaz.
 • További középiskolások – akik az OTDK-ra intézményi kvalifikációt nem szereztek, vagy nem is indultak intézményi TDK konferencián – számára a 35. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciója 2020 őszén pályázatot hirdet tudományos munkákat bemutató előadásokra. A pályázaton egy középiskolai oktató és egy egyetemi kutató/oktató témavezetése mellett lehet indulni, az aktuális kiírásban megjelölt kategóriákban. (sci.u-szeged.hu/fifoma2021)


2.2. A Szekció felhívásának 1. számú melléklete tartalmazza:

 • Pályamunkák és a rezümék tartalmi és formai követelményei
 • Idegen nyelvű pályamunkák bemutatásának szabályai
 • A pályamunka és az előadás értékelésének szempontjai

3. Tagozatok/témakörök

Tervezett témakörök

Fizika

 • Anyagtudomány
 • Asztrofizika
 • Atommagfizika
 • Részecskefizika, térelméletek
 • Bio- és biológiai fizika
 • Csillagászat
 • Fizikatörténet
 • Klasszikus fizikai problémák
 • Komplex rendszerek fizikája
 • Környezetfizika
 • Kvantumoptika
 • Modern kvantumfizikai problémák
 • Lézerfizika
 • Nanoszerkezetek
 • Nehézion-fizika
 • Optika
 • Plazmafizika
 • Reaktorfizika
 • Statisztikus fizika
 • Szilárdtestfizika
 • Érdekes fizikai problémák, újszerű megoldási módszerek

 

Földtudományok

 • A környezettudomány földtudományi alkalmazásai
 • Alkalmazott földtudomány
 • Archeometria
 • Ásványtan
 • Földtan, üledékkőzettan, szedimentológia
 • Földtudományi kérdések műszaki alkalmazásokban
 • Geofizika
 • Geoinformatika
 • Geomorfológia
 • Hidrogeológia, hidrogeográfia
 • Karsztkutatás
 • Környezettudatos módszerek szakmai vizsgálata, elemzése

 

 • Magmás- és metamorf kőzettan
 • Megújuló energiaforrások
 • Meteorológia, klimatológia
 • Őslénytan
 • Planetológia
 • Régészeti geológia
 • Szakmai örökségek
 • Tájföldrajz
 • Távérzékelés
 • Térképészet
 • Természetvédelem
 • Tudománytörténet
 • Városökológia
 • Érdekes földrajzi-földtudományi kérdések, újszerű megoldási módszerek

 

Matematika

 • Algebra
 • Alkalmazott matematika
 • Analízis
 • Elméleti számítógéptudomány
 • Geometria és topológia
 • Halmazelmélet és logika
 • Kombinatorika
 • Matematikatörténet
 • Multidiszciplináris matematika
 • Operációkutatás
 • Számelmélet
 • Statisztika
 • Valószínűségszámítás
 • Érdekes matematikai problémák, újszerű megoldási módszerek

 

Társadalomföldrajz

 • Általános társadalomföldrajz
 • Gazdaságföldrajz
 • Népességföldrajz
 • Politikai földrajz
 • Szociálgeográfia
 • Településföldrajz
 • Terület- és településfejlesztés földrajza
 • Történeti földrajz
 • Tudománytörténet
 • Turizmusföldrajz

 

A 35. OTDK-ra történő nevezés során a nevezési időszakban (2020. szeptember 15. és 2021. január 6. közötti időszak) az OTDT online rendszerében a hallgatóknak meg kell jelölni két témakört, amelyeket a pályamunka tartalmához leginkább közel állónak tartanak.

 

  • A végleges tagozatok kialakításának szabályai

 

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 35. OTDK központi felhívása tartalmazza. A Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság a beérkezett dolgozatok témája és száma alapján a megjelölt témakörök figyelembe vételével tagozatokat alakít ki. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 dolgozat beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 dolgozatból legalább 5 bemutatásra kerül az OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat a Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Az OTDK végleges tagozatainak nevei nem szükségszerűen lesznek azonosak a témakörök neveivel, a témakörök vélhetőleg összevonásra fognak kerülni. A tudománytörténeti és más határterületi tagozatok alszekcióktól függetlenül is összevonhatók. A rendező intézmény és a Szakmai Bizottság fenntartja annak a jogát, hogy a Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályázatokat, a jelentkezést megköszönve, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes, más szekciójába átirányítsa.

 

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést a Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottság hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást, legkésőbb 2021. február 8-ig.

4. A jelentkezés módja

Egy pályamunka négy lépésen keresztül jut el az OTDK részvételre:

 

a) Intézményi kvalifikáció, ezt a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt, az OTDT Titkársága által kiküldött e-mail, a kvalifikációs e-mail zárja le.

 

b) A dolgozat (pályamunka) feltöltése az OTDT online rendszerbe az intézményi TDK-konferencia után lehetséges.

 

c) A nevezés az OTDT online rendszerben a függelékek, a rezümé és az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum – amennyiben szükséges – feltöltését, a végleges adatok megadását, a kvalifikált dolgozatok közül az OTDK-n részt vevő dolgozatok kiválasztását és a témaköreinek megadását jelenti. Egy hallgató egy adott témakörben végzett kutatási eredményeit tartalmazó több dolgozattal is kvalifikálhat két OTDK közötti időszakban az intézményi konferenciákon. Ebben az esetben lehetőség nyílik a későbbi, továbbfejlesztett dolgozattal elindulni az OTDK-n, és ilyenkor a korábban készült dolgozato(ka)t nem kell a nevezés során benevezni az OTDK-ra.

 

4.1. A hallgatói jelentkezés lépései

 

4.1.1. A pályamunkák feltöltése az intézményi TDK-konferenciát követően:

 

A Szekció kiválasztása, majd a pályamunka feltöltése az OTDT online rendszerben a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 4. pontjában megjelölt kvalifikációs e-mail megküldésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2021. január 6-ig. Azok a hallgatók, akiknek a 35. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül lett kiküldve a kvalifikációs e-mail, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az OTDT online rendszerben.

 

FIGYELEM! A pályamunka feltöltése nem jelent nevezést az OTDK-ra, nevezni a nevezési időszakban kell, a következő pontban leírt lépésekkel.

 

4.1.2. A nevezés

Nevezési időszak: 2020. október 28. – 2021. január 6. (szerda) 23.59 (CET)

A hallgatók feladatai ebben az időszakban:

 • A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
 • A magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve nem magyar, akkor a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni.
 • A pályamunka 1. számú függelékének feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben. Az 1. számú függelék 1 oldalban a saját eredmények és a saját elvégzett munka tételes kifejtését tartalmazza. Bemutatja, hogy a szerző(k) milyen a kötelező tananyagon túli tudományos módszerekben, kutatási kérdésekben mélyedtek el, és ennek során mi az, ami a saját munkájuk eredménye. Kérjük, olvassa el az 1. számú függeléket!
 • Azok számára, akik az intézményi/kari kvalifikáció félévében szerezték meg vagy szerzik meg a mesterképzésbeli vagy osztatlan képzésbeli abszolutóriumot, a szakdolgozat/diplomamunka feltöltése (PDF formátumban), valamint a pályamunka 2. számú függelékének feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben. Ennek részleteit a 4.2. pont tartalmazza.
 • A mesterszakos vagy osztatlan képzésben a 2021. január 6. előtt abszolutóriumot szerzett hallgatóknak az abszolutóriumot igazoló hivatalos dokumentum feltöltése az OTDT online rendszerbe a 4.2. pontban leírtak szerint.
 • Az adatok kitöltését, a rezümé és az egyéb szükséges dokumentumok felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az OTDT online rendszerben.
 • A nevezési lap nyomtatása az OTDT online rendszerből, majd sajátkezű aláírása, VAGY az OTDT online rendszerből generált PDF formátumú nevezési lap elektronikus aláírással történő ellátása.
 • A hallgató(k) által sajátkezű aláírással ellátott nevezési lap scennelése, feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe, VAGY az elektronikus aláírással ellátott PDF formátumú nevezési lap feltöltése az OTDT online rendszerbe.

 

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárás:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

VAGY

b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum scennelt formátuma (PDF formátumban) fogadható el.

 

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt (2021. január 6. 23.59 óra, CET) követően az OTDT online rendszerben nevezési dokumentum feltöltése a hallgatók számára nem lehetséges.

 

4.1.3. A TDT-elnöknek átadandó dokumentum:

A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően a benevezett pályamunka OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti, sajátkezű aláírással ellátott egy papír alapú példányát (pályamunkánként egy példány!) az intézményi TDT-elnök részére át kell adni, amelyet a TDT-elnök megőriz. Az AVDH elektronikus aláírással ellátott dokumentumokat nem kell átadni a TDT-elnöknek.

 

 

4.2. Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók kiegészítő nevezési feladatai

 

A kvalifikációt jelentő intézményi TDK-konferencia és a 35. OTDK között abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a nevezés során az OTDT online rendszerében nyilatkozniuk kell abszolutóriumuk megszerzésének dátumáról (azok esetében, akik a nevezés félévében, a nevezés határidejét követően szerzik meg várhatóan abszolutóriumukat, azt kell jelölniük, hogy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szereznek). A 2020 márciusa és 2021 januárja között jogosultságot szerző hallgatóknak az abszolutórium dátumához az OTDT online rendszerben a nevezés napját kell megadniuk. Az abszolutóriumot a nevezés határidejéig megszerző hallgatóknak az OTDT online rendszerbe fel kell tölteni (PDF formátumban) az abszolutórium dátumát igazoló hivatalos dokumentumot (elfogadható a tanulmányi hivatal által kiállított igazolás, illetve a tanulmányi hivatal által igazolt, az intézmény elektronikus tanulmányi rendszeréből nyomtatott dokumentum). Az ETDK-kon, az FTDK-n, a KTDK-n és a VMTDK-n kvalifikált hallgatók esetében – a 35. OTDK központi felhívása 2. számú melléklete 2.1. pontjának megfelelően – a 35. OTDK-ra történő nevezés várható véglegesítésének dátumát kell megadni abszolutórium dátumaként, mert esetükben azt a kvalifikáló konferenciára való befogadásakor már ellenőrizték, így az abszolutórium igazolására szolgáló dokumentum OTDT online rendszerbe történő feltöltése sem szükséges.

 

A BA, BSc képzés keretében megírt, és ugyanezen BA/BSc képzés keretében intézményi TDK-konferencián bemutatott, az intézményi TDK-konferencia idején még meg nem védett szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a 35. OTDK-ra benevezhető. Az alapképzésben megvédett szakdolgozatok alapján készített TDK-dolgozatok bemutathatók a mesterképzés ideje alatt az intézményi TDK-konferenciákon, így az OTDK-ra kvalifikációt szerezhetnek, és ebben az esetben az abszolutórium igazolás nem szükséges.

 

Az MA/MSc/osztatlan képzésben megírt szakdolgozatok/diplomamunkák nem mutathatók be a 35. OTDK-n.

 

Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a 35. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

 

 • ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató)

VAGY

 • a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a 35. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató)

 

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

 

 • Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozattal megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos.

VAGY

 • Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/diplomatervével nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik.

VAGY

 • A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták később elszakdolgozatként (az erről szóló igazolást PDF formátumban fel kell tölteni az OTDT online rendszerbe).

 

Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az A) vagy a B)pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell tölteni (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét, ugyanis nem fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

 

A TDK-pályamunkának és a szakdolgozatnak minimálisan legalább a következőkben kell eltérnie:

 

A TDK-pályamunka és a szakdolgozat közti megkövetelt eltérés a dolgozatokban célul kitűzött és abban megvizsgált tudományos kérdések, problémák különbözősége.

A szakdolgozat feltöltést (PDF formátumban) az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval megegyezik?”.

A fenti nyilatkozatot csak elektronikusan az OTDT online rendszerében kell megtenni, papíron nem szükséges benyújtani.

Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók számára a Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióba történő nevezéskor, a nevezési időszakban a pályamunka 2. számú függeléke is kötelezően feltöltendő (PDF formátumban) az OTDT online rendszerbe. Ebben a függelékben legalább egy oldal terjedelemben, részletesen be kell mutatni, és indokolni a szakdolgozatban és a TDK-pályamunkában megvizsgált tudományos kérdések, problémák között melyek a különbségek és ezek a különbségek milyen módszertani, vizsgálati, kutatásbeli különbségeket jelentenek.

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a 35. OTDK-hoz kapcsolódóan

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 35. OTDK központi felhívás 2. számú mellékletének 5. pontja szerint.

 

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően:

A) A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében (a rendszerben minden nevezés automatikusan jóváhagyásra kerül, így csak akkor van ezzel teendő, ha valamely benevezett pályamunkát az intézmény/kar nem kívánja delegálni az OTDK-ra.)

 

B) A Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióba benevezett pályamunkák és szerzőik jóváhagyott nevezéseit tartalmazó összesítő jegyzék nyomtatása, annak sajátkezű aláírása, scennelése, majd feltöltése (PDF formátumban) az OTDT online rendszerben, VAGY az OTDT online rendszerből generált Excel formátumú összesítő jegyzéket PDF formátummá kell alakítani, és ennek elektronikus aláírással történő ellátása, majd feltöltése az OTDT online rendszerben.

 

C) A TDT-elnök a hallgatóktól összegyűjti, és tárolja a benevezett pályamunkák OTDT online rendszerből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) saját kezű aláírásával ellátott papír alapú példányait (pályamunkánként egy nevezési lap!).

 

A sajátkezű vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumokkal szembeni közös elvárások:

a) az azonosításra visszavezethető dokumentum-hitelesítés szolgáltatás igénybevételével (Ügyfélkapu AVDH, a https://niszavdh.gov.hu/index oldalon), az Ügyfélkapu használatával hitelesített dokumentum

 

VAGY

b) a nyomtatott és kézzel aláírt dokumentum szkennelt formátuma fogadható el.

Az intézményi és kari TDT-elnök által az OTDT online rendszerbe a dokumentumok feltöltésére vonatkozó határidő: 2021. január 11. (hétfő) 23.59 óra (CET). E határidőt követően az OTDT online rendszerbe nevezési dokumentum feltöltése nem lehetséges.

A Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni, nevezésük elutasításra kerül.

 

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

6. A nevezési és részvételi díj

A konferencia lebonyolítása a tudománypolitikáért felelős minisztérium támogatásával valósul meg, nevezési és részvételi díjat nem kell fizetni. A Szekcióban kizárólag akkor kérhető részvételi díj, ha a várhatóan bemutatandó pályamunkák száma 2021 februárjában a 2020 februárjában előzetesen bemutatásra tervezett pályamunkák számát több mint 20 %-kal meghaladja, és az OTDT Vezetői Értekezlete a részvételi díj igényét és annak összegét jóváhagyja.

 

Az egyes pályamunkák és szerzőik nevezésének elfogadásáról az OTDT, a Fizika, Földtudományok és MatematikaSzakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény 2021. február 8-ig közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.


7. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, a különdíjjal és a minősített helyezéssel díjazott pályamunkák száma pedig összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50 %-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

8. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a 35. OTDK központi felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók.)Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

 

Budapest, 2019. december 6.

 

A szekció felhívás az OTDT 2020. június 22-i döntése alapján módosult.

 

 

 

Dr. Horváth Ákos

Dr. Mucsi László

egyetemi docens

egyetemi docens

az OTDT Fizika, Földtudományok és Matematika Szakmai Bizottságának elnöke

a 35. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójának ügyvezető elnöke

 


Melléklet:

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/fizika-foldtudomanyok-es-matematika-szekcio

Közösségi média