Központi felhívás

Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2021 tavaszára meghirdeti a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (35. OTDK).


A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudóssá nevelés színtere. A mesterek, témavezető tanárok, kutatók körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születik meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élménye.


Az OTDT a 35. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK-konferenciákra, ahol megszerezhetik a 35. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt mutathatják be eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.


Az OTDK célja

A 35. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2019–2021-ben elért, és intézményi konfer- enciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.


Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Adjon segítséget a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez, ösztönözze a doktori képzésre történő jelentkezést.


Az országos konferencia szekciói, az értékelés és az elismerés rendje

A 35. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A szekciók keretében szakmai tagozatok működnek. Az OTDK szekcióinak rendezői az OTDT szakmai bizottságainak egyetértésével legalább 6 és legfeljebb 15 pályamunkát tartalmazó tagozatokat tervezhetnek. További feltétel, hogy tagozat csak több intézmény részvétele esetén szervezhető. A tagozatban helyezés és különdíj akkor adható ki, ha a besorolt minimum 6-15 dolgozatból legalább 5 és legfeljebb 15 dolgozat bemutatásra kerül. Amennyiben valamely szakmai tagozat es- etében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az ötöt, az adott tagozat az OTDK szekcióért felelős OTDT szakmai bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. Az összevonás feltétele, hogy az összevont tagozatban legalább 5 és legfeljebb 15 pályamunka szerepeljen, így helyezések és díjak is kioszthatóvá válnak.


A 35. OTDK szekcióinak adatait a központi felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.


A 35. OTDK-n való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a központi felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.


A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a központi felhívást kiegészítő szekció fel- hívásokban teszik közzé. A szekciók pályamunkákkal kapcsolatos követelményeit a szekció felhívások 1. számú melléklete tartalmazza.


Az OTDT és a szakmai bizottságok 35. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a http://www.otdk.hu honlapon található.
Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák és az OTDK minőségbiztosításának érdekében egységes informatikai rendszert (OTDT online rendszer) működtet, amely az OTDT honlapjáról érhető el.


A konferenciára nevezett és elfogadott pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a 35. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban rendelkeznek. A magyar anyanyelvű hallgatóknak idegen nyelvű pályamunka esetében is magyarul kell rezüméjüket benyújtaniuk, és előadásukat magyarul (vagy legalább részben magyarul) kell megtartaniuk. A határon túli, nem magyar nyelvű felsőoktatásban tanuló hallgatók pályamunkájukat angol nyelven is benyújthatják.


A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a 35. OTDK-n. Számukra az intézményi minősítő konferenciákat kizárólagosan a tanulmányaik állandó helyszíne szerinti országos konferenciák, valamint a jelen felhívásban nevesített intézményi/kari TDK-konferenciák jelentik, konkrétan a romániai ETDK-k, a reál- és a humántudományok területén emellett a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem intézményi és kari TDK-konferenciái, a szerbiai VMTDK, a szlo- vákiai FTDK és az ukrajnai KTDK. Más országokban tanuló diákok kérhetik befogadásukat bármelyik magyarországi vagy határon túli intézményi konferenciára. A had- és rendészettudományok területén ezen konferenciák mellett a magyarországi felsőoktatási intézmények saját intézményi és kari TDK-konferenciáin is szerezhetnek jogosultságot a hallgatók (kizárólag a későbbiekben a Had- és Rendészettudományi Szekcióba benevezett pályamunkákra vonatkozóan). A külhoni diákok és oktatók 35. OTDK-n történő részvételét az OTDT a TDK határok nélkül (HTDK) programmal segíti.


A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (Lásd: 4. számú melléklet) bizonyítják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.


Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a bemutatott pályamunkák szekció szinten legfeljebb harmada részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembe vételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szakmai bizottságok támogatása esetén a szekció főzsűrik a helyezéseket rangban követő különdíjakat adományozhatnak. A helyezett és a különdíjas pályamunkák száma nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50%-át. A különdíjak szabályozását a központi felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.


A konferencia szekcióüléseit követően a tagozatok első helyezettjei pályázhatnak a Pro Scientia Aranyéremre, az intézmények pedig a tehetséggondozásban tartósan kiemelkedő oktatóikat jelölhetik a Mestertanár Aranyérem kitüntetésre (5. számú melléklet).


Az intézményi TDK-konferenciák

Az OTDT kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, tudományos diákköri tanácsainak (TDT) elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi (kari, szakterületi) minősítő TDK-konferenciák megren- dezésére. E konferenciákra igény esetén fogadják be a helyi TDK-konferenciát nem rendező magyarországi intézmények hallgatóinak, valamint az önálló konferenciát nem rendező országok határon túli hallgatóinak a pályamunkáit is.


Az országos konferenciára való intézményi delegálás legyen a szakmai és erkölcsi megbecsülés jele. Közös célunk, hogy valóban a tudomány egységes mércéjével mérve a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián. Törekvésünk, hogy a 35. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne a benevezett dolgozatok száma, hanem azok szakmai színvonala minősítse. A helyi konferenciákon elhangzó értékelésnek, helyezési sorrendnek és a díjazásnak ezt a célt is segítenie kell.


Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az OTDK illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért javasolja, hogy az OTDK-ra jelölő intézményi konferenciákon az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidol- gozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.


Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a doktori iskolák vezetőit, valamint a hallgatói önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd az országos konferencia sikeréhez.


Kéri továbbá az érintett főhatóságokat, a kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy az elmúlt évtizedek hagyományainak megfelelően érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.


Budapest, 2019. szeptember 6.

szabina szendro
dr. Cziráki Szabina, az OTDT titkára Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke

https://otdk.hu/otdk/kozponti-felhivas

Közösségi média