Pedagógus-továbbképzés

Felhívás

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar az alábbi 30-30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket hirdeti 2019/2020-as tanév őszi félévében.
Kérjük, hogy jelentkezési szándékát jelezze a tájékoztatást adó oktatónak e-mailben,
a jelentkezési lapot és mellékleteit pedig postázza erre a címre:
SZTE TTIK Tanulmányi Osztály 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Jelentkezési lap


Jelentkezési határidő:

2019. szeptember –októberi kezdés: 2019. augusztus 20.

2019. novemberi kezdés: 2019. október 15.


Az őszi félévben a várhatóan induló képzések:

  • A Földrajz Új Világa – számítógép és Internet alkalmazása a földrajztanításában (2019. szeptember 6-7. és 27-28.)
  • "Új eredmények a földrajzban, új szemléletű földrajzoktatás" blended típusú továbbképzés (2019.09.01- 2019.09.30.)
  • A Korszerű matematika korszerű módszerekkel (2019. szeptember 13-14. és 20-21.)
  • A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia) (2019. október 4-5 és 18-19.)
  • Tudatos internethasználatra nevelés (2019. október 25. és november 29.)
  • A generációs problémákat érintő fiziológiai alapismeretek (2019. november 8-9. és 15-16.)
  • Bizonyítási és probléma megoldási módszerek a kombinatorikában (2019. november 8-9. és 15-16.)
  • Filogenetika és modern populációgenetika – probléma centrikus megközelítés Jelentkezési határidő: 2019. november 14. (2019. november 15-16 és 29-30.)
  • Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében (2020. január 17-18. és január 31. - február 1)
  • Modern fizika – akkreditált 30 órás módszertani továbbképzés általános és középiskolai szaktanárok számára (2019. 11.08-09, 15-16. és 22.)

Túljelentkezés esetén elsőbbséget élveznek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának nagyköveti hálózatába belépett pedagógusok (http://www.sci.u-szeged.hu/karunkrol/szte-ttik-nagykoveti-halozat) és a hátrányos térségek,

járások pedagógusai.


Az oldalt folyamatosan frissítjük, ezért kérjük, a hiányzó információkért látogasson vissza később.

Modern fizika – akkreditált 30 órás módszertani továbbképzés általános és középiskolai szaktanárok számára
Modern_Fizika

A program célja: A továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevő fizikatanárok a képzés tartalmi követelményeinek teljesítése esetén rendelkezzenek a fizika és a csillagászat legújabb eredményeinek legfontosabb ismereteivel. Képesek legyenek az új kutatási eredmények bevezetésére a fizikaoktatás gyakorlatába, ezzel is erősítve a diákok érdeklődését a tantárgy iránt. További cél a résztvevő fizika szakos tanár kollégák módszertani kultúrájának bővítése, különös tekintettel a kísérletezésre, az elektronikus tananyagok felhasználására és a tanulmányi kirándulásokra. A korszerű ismereteken és információs technológián alapuló fizikaoktatás elterjedését is elősegíti a képzés.


A képzés időpontjai: 2020. március 27-28. (péntek, szombat) és május 4-5. (hétfő, kedd)

A továbbképzés célcsoportja: fizika szakos általános iskolai és középiskolai tanárok


Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Fizika Intézet Szeged


Minimum létszám: 5 fő

Maximum létszám: 25 fő


A képzésen való részvétel: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.

A képzés azonosítója, alapítási engedély száma: 12-114/2019.

Érdeklődni lehet: Dr. Kovács Attila adjunktusnál, a.p.kovacs@physx.u-szeged.hu, +36-62-544-528

Bővebb információ: részletes program*, a program részletes leírása.

* Később kerül feltöltésre

Jelentkezési határidő: 2019. február 29.

Tudatos internethasználatra nevelés
click_logo

A program célja: A képzés legfőbb célkitűzése, hogy a pedagógusok számára bemutassa a korszerű internetes kommunikációs technológiák társadalmi hatását, és azokat az új kihívásokat, amelyek ezek mentén megjelennek a nevelői munkában. Kiemelt cél a résztvevő pedagógusok értő és kritikus médiahasználatának fejlesztése, amelynek segítségével könnyebben eligazodhatnak a tanulók médiahasználati szokásaiban. A képzés során azon kompetenciák fejlesztése kap hangsúlyt, melyek révén a pedagógusok képessé válnak befolyásolni a tanulók kommunikációs szokásait, segítve tudatos internethasználóvá nevelésüket.


A képzés két jelenléti napból ( 4 fél nap) és 15 óra távoktatásból áll. A tanúsítvány kiadásának feltétele a kiadott feladatok megoldása és legalább 80% részvétel a jelenléti órákon.

A távoktatási szakasz elvégzéséhez internet kapcsolat és ennek használatára alkalmas számítógép szükséges.


Jelentkezési feltétel: általános, vagy középiskolai tanári diploma


Időpont: 2019. szeptember 23. 30. és november 4. 5.

Helyszín: Makói József Attila Gimnázium

6900 Makó Csanád vezér tér 6.


Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 15 fő
A képzés díja: A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: internethasználat

Érdeklődni lehet:
62-54-6313, Krnács András szakértőnél, krnacs@jgypk.szte.hu

 

Fizika emelt szintű érettségi kísérleti feladatainak elvégzése és elemzése a tapasztalatok tükrében
fizika_logo

A program célja: Megismertetni a résztvevő tanárokat azzal a mérési feladatbankkal, amely az emelt szintű fizika érettségi vizsgák 2005. óta érvényben lévő formájában a szóbeli vizsgák részét képezi. A foglalkozásokon lehetőség lesz a mérési feladatok elvégzésére, számítógépes és papíralapú kiértékelésére, elemzésére, tapasztalatcserére. E mellett sor kerül a 14 év tanulságainak értékelésére, illetve a 2017. évben megjelent törvényi módosítások ismertetésére. A résztvevőknek alkalma lesz az új szabályozásnak megfelelő közép- és emelt szintű szóbeli és írásbeli vizsga elemeinek kipróbálására, gyakorlására. Meggyőződésünk, hogy a vizsgák új hangsúlyainak, feladattípusainak megismerése is segítheti a Kollégákat a tanulók felkészítésében, a középszintű tételek megalkotásában, és mindkét szinten a dolgozatok javításában, illetve a vizsgáztatásban. A foglalkozásokat Farkas Zsuzsanna tanszékvezető főiskolai tanár, vizsgaközpont felelős és Mező Tamás kutatópedagógus, multiplikátor tartják.


Időpont: 2020. január 17-18. és január 31. - február 1

Minimum létszám: 4 fő
Maximum létszám: 20 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: fizika

Érdeklődni lehet: Dr. Farkas Zsuzsanna főiskolai tanárnál, zfarkas@physx.u-szeged.hu, 62-544-746

A generációs problémákat érintő fiziológiai alapismeretek

A program célja: A továbbképzés célja átfogó képet nyújtani a pedagógusoknak a fiatalokat érintő legfontosabb problémák fiziológiai alapjairól. A képzés során szó lesz többek között az alkohol, a drogok, a dohányzás, a különböző édesítőszerek, a depresszió, valamint a fizikai aktivitás hatásairól. Továbbá szót ejtünk még a káros szenvedélyek következményeiről, a problémák felismeréséről, a megoldás elősegítéséről és a prevenciós lehetőségekről egyaránt.


Időpont: 2019. november 8-9. és 2019. november 15-16. (két alkalommal péntek és szombaton összesen 30 óra)


Helyszín: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék Szeged, Közép fasor 52.


Bővebb információ erről a linkről letölthető!

Minimum létszám: 5 fő

A képzés azonosítója: biológia


Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

„A Földrajz Új Világa”, számítógép és Internet alkalmazása a földrajztanításban
foldrajz_logo

A program célja: A bemutatásra kerülő szabad felhasználású szoftverek, internetes interaktív szimulációk (animációk) segítségével az általános és középiskolás tankönyvekből vett példák alapján a számítástechnika kínálta multimédiás lehetőségek eddigieknél erőteljesebb bevonása a földrajz tanításába. A továbbképzés a középiskolai és általános iskolai földrajz szakos tanárok számára a földrajz tantárgy oktatásához szükséges számítástechnikai ismeretek bővítését ilyen irányú készségeik javítását célozza. További cél a földrajztanárok által a tanórákon alkalmazott IKT módszerek megújítása, bővítése és fejlesztése.

Időpont:

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 25 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: földrajz

Érdeklődni lehet:
Dr. Szilassi Péter egyetemi docensnél, toto@geo.u-szeged.hu, 62-343-368

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

Korszerű matematika korszerű módszerekkel
korszeru_matek

A program célja: A képzés a modern számítógéppel segített felfedeztető tanulás - tanítás módszereivel és eszközeivel foglalkozik. A résztvevők a Geogebra és a Wolfram Mathematica szoftverek segítségével vizsgálnak elemi és felsőbb matematikai problémákat, illetve foglalkoznak modellezési feladatokkal. Négy tematikus egységben (valós jelenségek matematikai-számítógépes leírása és grafikus modellezése; a jelenségekkel kapcsolatos matematikai problémák szemléletes vizsgálata; geometriai felfedeztetés sejtés, modellezés; egyszerű algoritmusok) olyan oktatási segédanyagokat készítenek, amelyeket tanárként közvetlenül felhasználhatnak a tanítási folyamatban.


Időpont:

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 1

Érdeklődni lehet:
Dr. Karsai János egyetemi docensnél, karsai.janos@math.u-szeged.hu, 62-544-185

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

A fizika megjelenése és szerepe a különböző tantárgyakban (kémia, földrajz, biológia)
szivarvany_logo

A program célja: A képzés azoknak az általános iskolai vagy középiskolai fizikatanároknak szól, akik a diákok körében azáltal szeretnék kedveltebbé tenni a fizika tantárgyat, hogy a fogalmak és törvények megtanításán túl megmutatják azok természeti, technikai megnyilvánulásait, a többi tantárgyban betöltött szerepüket, sőt, a művészeti alkotásokban fellelhető vonatkozásaikat is.
A gyermek számára a tantárgyi bontottságban tanulás előny, de a túl merev szétválasztás nagy zavart okozhat természetlátásukban, gondolkodásukban. Ennek kiigazítása csak úgy lehetséges, ha maga a pedagógus is látja tantárgya komplexitását, a többi tudományágban betöltött szerepét. Továbbképzésünk egy korszerű, integrált szemléletű oktatáshoz nyújt segítséget oly módon, hogy rámutatunk, hogyan lehet a fizikai jelenségeket és összefüggéseket megtalálni a közvetlen természeti és technikai környezetünkben, hogyan tudjuk ezeket a gyakorlati megnyilvánulásokat a tanórák anyagába is beleszőni, miközben kitekintünk a kémia, a földrajz és a biológia órákról ismert jelenségek felé.


Várjuk a kémia szakos, a környezettan szakos tanárokat is, valamint azokat a tanítókat, akik Természetismeret specializáción, VMT-n stb. végeztek, akik tanítói munkájuk során nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy már a kisdiákokkal is megértessék a természet jelenségeit és törvényeit.


Időpont:

Minimum létszám: 10 fő
Maximum létszám: 15 fő
A képzés díja: díjtalan. A képzés az EFOP-3.4.4-16-2017-00015 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: fizika (kémia, környezettan szak, tanító-természetismeret specializációval)

Érdeklődni lehet:
Dr. Sós Katalin főiskolai docens, soska@jgypk.u-szeged.hu, 62-546-074

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában
matematika_logo2

A program célja: Felfrissítjük, elmélyítjük és kiegészítjük az egyetemi/főiskolai tanárképzés kombinatorika tananyagát, továbbá áttekintjük a matematikai problémamegoldás során előforduló főbb bizonyítási és feladatmegoldó technikákat (teljes indukció, indirekt bizonyítás stb.) középiskolai szakköri szintű feladatok feldolgozásán keresztül.


Időpont:

Minimum létszám: 5 fő
Maximum létszám: 30 fő
A képzés díja: díjtalan.  A képzés az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt keretében valósul meg.
A képzés azonosítója: matematika 4

Érdeklődni lehet:
Dr. Nagy V. Gábor adjunktusnál, ngaba@math.u-szeged.hu

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 20.

 

Képgaléria

04.jpg

Rendezvénynaptár

Rendezvénynaptár *

Kövess minket

Facebook YouTube Twitter Google Plus