merck_small

Merck tanulmányi támogatás a 2019/2021-es tanévre

A Merck Kft. (www.merck.hu) pályázatot hirdet azzal a céllal, hogy támogassa a szociálisan hátrányos helyzetű, középiskolai tanulmányaik során jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, hogy az ország egyik kiemelt felsőoktatási intézményében folytathassák tanulmányaikat.


A pályázaton 4 tanuló nyerheti el a támogatást (2 tanuló biológia, biokémia, kémia vagy vegyészmérnöki szakról – 2 tanuló orvos- vagy gyógyszerész karról).


A pályázaton azok a tanulók vehetnek részt, akik az alábbi feltételek közül mindnek megfelelnek:

 1. a 2018/2019-es tanévben bármely magyarországi középiskola nappali tagozatán végzett hallgató* és
 2. minimum 4,5 tanulmányi átlag (a pályázati feltételek között megjelölt minimális tanulmányi átlag a pályázat benyújtását megelőző - 201672018 és 2018/2019 - két tanévre vonatkozik) és
 3. államilag finanszírozott (nem költségtérítéses) felsőoktatási képzésben résztvevők és
 4. akik első diplomájukat kívánják megszerezni és
 5. a család egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkor érvényes nettó minimálbért (2019-ben: 99.000 Ft-ot) és
 6. akik az alábbi intézmények bármelyikébe felvételt nyertek – a megjelölt szakon:
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

- Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (biomérnöki, vegyészmérnöki)

 • Debreceni Egyetem

- Természettudományi és Technológiai Kar (biológia, biomérnöki, molekuláris biológia, vegyészmérnöki, kémia szak)

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

- Gyógyszerésztudományi Kar (gyógyszerész)

 • Eötvös Lóránd Tudományegyetem

- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

 • Pannon Egyetem

- Mérnöki Kar (biomérnöki, kémia, vegyészmérnöki szak)

 • Pécsi Tudományegyetem

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

- Gyógyszerésztudományi Kar

- Természettudományi Kar (biológia, kémia szak)

 • Semmelweis Egyetem

- Gyógyszerésztudományi Kar

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

 • Szegedi Tudományegyetem

- Általános Orvostudományi Kar (általános orvos)

- Gyógyszerésztudományi Kar

- Természettudományi és Informatikai Kar (biológia szak, kémia szak)


*A nem 2018/2019-es tanévben érettségizettek a halasztás okát röviden indokolják meg.


A pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó részére más ösztöndíj folyósítása a pályázat benyújtásának nem akadálya.


A pályázat formai és tartalmi követelményei:

Pályázni a Merck Kft. által mellékelt adatlapon lehet, amely kérhető

- e-mailben az adam.szabo@merckgroup.com e-mail címen, vagy

- az Egyetem illetékes karának Tanulmányi Osztályán ill. az ösztöndíjjal foglalkozó munkatársaknál


A pályázatnak tartalmaznia kell:

- hiánytalanul kitöltött pályázati adatlapot

- a tanulói jogviszony igazolását

- az utolsó két tanév év végi bizonyítványának az oktatási intézmény által hitelesített fénymásolatát

- jövedelem igazolásokat (pályázati adatlap alapján, mellékelve az igazolásokat)


Amennyiben van:

- tanulmányi versenyen elért eredményt igazoló másolatot, csak szakterülethez kapcsolódó

- nyelvvizsga bizonyítvány másolatát

- ECDL vizsga bizonyítvány másolatát


Az elbírálás szempontjai:

A Merck Kft. CSR Bizottsága a pályázatok értékelésénél elsősorban a pályázó tanulmányi eredményeit veszi figyelembe. Azonosan jó tanulmányi eredményt elért hallgatók esetében a szociális háttér alapján felállított sorrend fog dönteni.

A tanulmányi átlageredményre adott alappontszámot kiegészítheti a pályázó szakterülethez kapcsolódó tanulmányi versenyeken elért eredménye, nyelvvizsgája, melyeket minden esetben hitelt érdemlően dokumentálni szükséges.


A pályázati adatlapot aláírva 2 eredeti példányban, a mellékleteket 1 példányban, lezárt borítékban kell elküldeni az alábbi címre:


Merck Kft.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 6-10.


A borítékra kérjük ráírni: „CSR Bizottság, Tanulmányi Támogatás”


A formailag nem megfelelő, hiányosan kitöltött, az előírt mellékletekkel nem rendelkező, késve érkezett, aláírás nélküli pályázatokat nem tudjuk elbírálni.


A támogatás 4 szemeszter idejére nyerhető el (20 hónap), amely a következőképpen oszlik meg:

1. tanév: 2019/2020

2. tanév: 2021/2022


A támogatás folyósítása félévenként egy összegben, minden szemeszter elején történik. (125.000 Ft/félév) Az első részlet kivételével az utalás feltétele, hogy a nyertes hallgató minden esetben igazolja a megelőző félév tanulmányi követelményeinek sikeres teljesítését.


A tanulmányi támogatás összege bruttó* 25.000 Ft/hó.


*Az érvényes jogszabályoknak megfelelően a kifizetett ösztöndíj a hallgató részéről egyéb jövedelemnek minősül, amely adóköteles és az éves SZJA bevallásában szerepeltetni kell. A jelenleg érvényben lévő SZJA törvény értelmében a fenti összegből adóalap-kiegészítés hiányában 15 % SZJA levonásra kerül.


Az elbírálás menete:


A pályázat beérkezési határideje: 2019. szeptember 30.

(a határidőnél a postai bélyegző dátuma számít)


A beküldött pályázatokat a Merck Kft. CSR Bizottsága bírálja el.

A feldolgozás és az elbírálás határideje: 2019. október 31.

A döntésről a pályázók írásban kapnak értesítést 2019. november 11.


A nyertes pályázóknak a pályázathoz csatolt tanulmányi eredményt igazoló eredeti dokumentumokat személyesen is be kell mutatniuk, amelyre egy ünnepélyes díjátadó keretében nyílik lehetőségük


Az ünnepélyes díjátadó időpontja: 2019. 48-49 hét


A támogatást elnyert tanulók részére az első szemeszterre jutó támogatás utalása 2018. december 20-ig várható.


Azokat a pályázatokat, amelyek nem részesülnek pozitív elbírálásban, postai úton visszajuttatjuk a feladónak.


A támogatással kapcsolatosan további információ írásban kérhető a adam.szabo@merckgroup.com e-mail címen.Letölthető dokumentumok:


Budapest, 2019. augusztus 30.

  Friss hírek RSS

  Rendezvénynaptár

  Rendezvénynaptár *

  Kövess minket

  Facebook YouTube