Tájékoztató a tanári mesterszakokról

Tisztelt Érdeklődő!


A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MA)
 • szakképzettség: okleveles ... tanár
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: teacher of ...

Képzési terület: pedagógusképzés


A tanári szak képzési célja, az elsajátítandó tanári kompetenciák:


A tanár szakmai felkészültsége birtokában hivatásának gyakorlása során alkalmas:

 • a tanulói személyiség fejlesztésére,
 • tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítésére, fejlesztésére,
 • a pedagógiai folyamat tervezésére,
 • a szaktudományi tudás felhasználásával a tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek fejlesztésére,
 • az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony fejlesztésére,
 • a tanulási folyamat szervezésére és irányítására,
 • a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására,
 • szakmai együttműködésre és kommunikációra: a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel történő együttműködésre, a velük való hatékony kommunikációra,
 • szakmai fejlődésben elkötelezettségre, önművelésre: a munkáját segítő szakirodalom folyamatos követésére, önálló ismeretszerzésre, személyes tapasztalatainak tudományos keretekbe integrálására, a neveléstudományi kutatások fontosabb módszereinek, elemzési eljárásainak alkalmazására, saját munkájának tudományosan megalapozott eszközöket felhasználó értékelésére.

A tanárnak alapvető feladatai ellátásához meghatározott ismeretekkel, képességekkel, valamint gyakorlati készségekkel és attitűdökkel kell rendelkeznie. Ezek a kompetenciák mindenekelőtt:

 • szakmai tudás,
 • szaktudományi, műveltségterületi, tantárgyi és tantervi tudás,
 • szakmai képességek,
 • a tananyag szervezése és a tanítási folyamat tervezése,
 • az osztálytermi munka szervezése, a tanítás-tanulás és a nevelés módszereinek alkalmazása,
 • az értékelési és ellenőrzési eljárások alkalmazása,
 • szakmai szerepvállalás és elkötelezettség,
 • a szakmai szerepek elfogadása és gyakorlása,
 • értékelkötelezettségek és szakmai attitűdök.

Az első tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzések az SZTE TTIK-n műveltségi területenként, és választásukhoz megfelelőnek tekintendő alapképzési szakok, szakirányok szakképzettségenként:


ember a természetben műveltségi terület

 • biológiatanár: biológia vagy biomérnöki alapképzési szak;
 • fizikatanár: fizika, gépészmérnöki, energetikai mérnöki vagy anyagmémöki alapképzési szak;
 • kémiatanár: kémia, vegyészmérnöki vagy anyagmérnöki alapképzési szak;

matematika műveltségi terület

 • matematikatanár: matematika alapképzési szak;

földünk-környezetünk műveltségi terület

 • földrajztanár: földrajz vagy földtudományi alapképzési szak;
 • környezettan-tanár: környezettan, földrajz, földtudományi, környezetmérnöki, erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy természetvédelmi mérnöki alapképzési szak;

informatika műveltségi terület

 • informatikatanár: programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, mérnök informatikus vagy informatikus könyvtáros alapképzési szak;

Mindegyik szakképzettség választható második szakképzettségként is. Választásukhoz megfelelőnek tekintendő a korábban megszerzett második főiskolai szintű tanári szakképzettség; a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzésében megszerzett 50 kredites minor szak (szakirány); a részismeretekre vonatkozó képzésben megszerzett 50 kredit.


A képzési idő félévekben és a tanári szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma a képzés különböző formái szerint a TTIK-n indított képzésekre:

 • A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülő tanári szakon:
  két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzésekor: 5 félév, 150 kredit;
 • Mesterfokozatot adó szakon nem tanári szakképzettség megszerzését követően felvett tanári szakon:
  egy tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzés esetén: 3 félév, 90 kredit;
 • Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat
  a)egy korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén: 2 félév, 60 kredit;
  b) két korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség megszerzése esetén: 3 félév, 90 kredit.
 • Újabb, oklevelet adó tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben:
  a) a tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában: 2 félév, 60 kredit;
  b) az egyetemi vagy főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában: 2 félév, 60 kredit,
  c) az alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett pedagógus szakképzettség birtokában:
  3 félév, 90 kredit.

A mesterfokozat és a tanári szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök

 • Pedagógiai és pszichológiai alapozó tanulmányok
 • A tanári képesítés pedagógiai, pszichológiai és társtudományainak ismeretkörei
 • A tanári szak szakterületi eleméhez kapcsolódó általános ismeretek:
 • A szakterülethez kapcsolódó elméleti és gyakorlati képzés, valamint a szakmai gyakorlatok folyamán elsajátítandó ismeretek:
 • A szakmai gyakorlat
 • Szakdolgozat

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat célja: a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek (pl. tanórára való felkészülés, óratervezés, óravezetés, tanári szerepkörök, pedagógiai mérések és kísérletek) megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés (pl. iskolai élet, iskolavezetés, szülőkkel való kommunikáció), valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában a 8.4. pontban foglaltak szerint.


Nyelvi követelmények

A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi elem megválasztásának, illetve társításának előfeltételei


A tanári szakon az első végzettség és tanári szakképzettség megszerzésekor - az alábbi esetek kivételével - két tanári szakképzettséget kell megszerezni. Egy tanári szakképesítés szerezhető

 • a nem tanári mesterszakot követő vagy azzal párhuzamosan folytatott tanári mesterszakon,
 • pedagógus szakképzettséget nyújtó alapképzési szakot követő tanári mesterszakon,
 • a korábbi, az 1993. évi LXXX. törvény szerinti, főiskolai szintű tanári oklevéllel rendelkezők vagy az egyetemi szintű tanári, illetve nem tanári képzésben oklevelet szerzettek tanári mesterszakon folytatott tanulmányai során.

A tanári szakra történő belépésnek a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő 10 kredit értékű ismeretek követelménye alól mentesülnek a pedagógusképzési területhez tartozó alapképzési szakokon, illetve más, szintén pedagógus-munkakörre felkészítő, pedagógiai jellegű szakképzettséget nyújtó (szakoktatói, szociálpedagógia, pedagógia) szakokon oklevelet szerzettek.


Első tanári szakképzettség megválasztására vonatkozó követelmények:

A képzésbe az egyes első tanári szakképzettségek szerint meghatározott alapképzési szak(ok)ról vagy szakirányokról, valamint az ezeknek megfelelő mesterképzési, illetve a korábbi - az 1993. évi LXXX. törvény szerinti - főiskolai vagy egyetemi szintű szakokról lehet belépni. A korábbi főiskolai és egyetemi szintű szakok megfeleltetését a kormányrendelet 4. számú melléklete tartalmazza. Ha a megfelelőség e szerint nem állapítható meg, a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának feltétele, melynek megfeleltethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben ítéli meg.


További fontos információk:

 • A Szegedi Tudományegyetemen bármely első vagy második szakképzettséget adó képzés szabadon párosítható, de a kurzusok összehangolását a hallgatóknak kell elvégezniük.
 • A TTIK-n minden tanári mesterképzési szak - megfelelő létszám esetén - indul nappali és levelező tagozaton egyaránt.
 • A finanszírozás fő szabálya, hogy a felsőoktatásban, ha valaki államilag támogatott képzésben szerzett oklevelet egy képzési szinten, akkor ugyanezen a képzési szinten már nem vehet részt ismét államilag támogatott képzésben. Ha valaki főiskolai szinten szerzett tanári szakképzettséget államilag támogatott képzésben és nincs egyetemi végzettsége, akkor az első tanári mesterszakot (illetve a másodikat az elsővel egyidejűleg) végezheti államilag támogatott formában.
 • A részismeretek megszerzésére vonatkozó képzésekre jelentkezni lehet minden meghirdetett képzés esetében (pl. fizika ismeretek megszerzéséhez fizika alapképzési szakra) a felsőoktatásban megszerzett oklevél birtokában, költségtérítéses képzésben, a Karra beadott belépési kérvény alapján őszi és a tavaszi félévben egyaránt.