Környezettan tanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Környezettan tanár MA Nappali

Előzmények

A Szegedi Tudományegyetemen 1921 óta folyik magas szintű egyetemi képzés a természet- és társadalomtudományok területén.


Az interdiszciplináris környezettudomány oktatásának gyökerei az 1960-as évek végig nyúlnak vissza, majd az 1980-as már szervezett formában is megindult Szegeden a környezettudományi és környezetvédelmi képzés. Ezeket a kutatásokat a KÖTKORC (rnyezet- és Természettudományi Kutatási és OktatásiRegionális Centrum) fogta össze az akkori József Attila Tudományegyetem - a Szentgyörgyi Albert Orvostudományi Egyetem és a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 14 intézetének közreműködésével. A Centrumhoz később társult a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar és a Szegeden Működő kutatóintézetek (MTA Szegedi Biológiai Központ, Gabonatermesztési Kutatóintézet, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Biotechnológiai Intézete). A centrum célja volt összefogni a környezettudományi (biológiai, földtani, földrajzi, kémiai, fizikai, stb.) kutatásokat valamint a környezettudományi és környezetvédelmi képzést.


A szervezett oktatás első fázisában a környezetvédelmi posztgraduális (4 féléves, második diplomát adó) képzés indult be. A képzés nagy érdeklődést váltott ki. Kezdetben évfolyamonként mintegy 100 fővel, de a követő években is jelentős számú hallgatóval folyt ez az oktatás.


A környezetvédelem tanár szak képzési protokollja országosan a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán (ma SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar) került kidolgozásra, amit 1992-től oktattak - főiskolai szintű tanári kimenetet biztosítva. Az oktatásban erős volt a gyakorlati orientáltság az ATIKÖFE, az ANTSZ, a Vízügy laboratóriumaival közösen, valamint az NGO-kal együtt természetvédelmi területeken, illetve a nemzeti parkok oktató bázisaiban az erdei iskolákban tartott tantárgyelemek révén.


Az egyetemi szintű környezettan tanárképzés az 1996-ban indult, és a kutatói szak mellett egyre növekvő népszerűségre tett szert.


Az új képzési rendszerben a környezettan tanári képzés is kétszakos, és legkézenfekvőbben a képzésben meghatározó négy fő szakterülettel (biológia, fizika, földrajz és kémia) párosítva végezhető. Egyéb másik választható tárgy esetén a hiányzó alapismeretek pótlása jelentősebb plusz erőfeszítést igényel.


A környezettan tanár sajátos kompetenciái

- rendelkezzen komplex látásmóddal, ami magában foglalja a természeti, az épített, a társadalmi és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű környezeti gondolkodást;


- képes legyen egy téma, kérdéskör integrált és interdiszciplináris szemléletű átlátására, és a gondolkodásmód átadására; rendelkezzen környezeti intelligenciával, a környezeti elemek felismerésének és kategóriákba helyezésének, valamint a környezeti elemek közti kapcsolatok felfedezésének képességével;


- rendelkezzék a tudatos és értékelvű gondolkodás képességével, a jövő iránt való elkötelezett magatartás, és a fenntartható fejlődés iránti felelősséggel; ismerje és alkalmazza nevelő-oktató munkájában a fenntarthatóságra nevelés pedagógiájának interaktív, képességfejlesztő módszereit;


- képes legyen arra, hogy életvitele a környezettudatos magatartása mintáját adja a tantestületben és a tanítványai között; legyen képes az iskolai környezeti nevelési programok elkészítésére és a tantestület bevonásával történő megvalósítására.


A szakra való bekerülés

A szakra történő bekerülés a felvételi tájékoztatóban leírtak alapján, előírás szerinti BSc oklevéllel rendelkezők számára formális felvételi eljárás keretében történik. A pontszámítás alapja:
a) a kijelölt szakmai ismeretkörök érdemjegyeinek súlyozott értéke (60 pont)
b) a diploma érdemjegye (20 pont)
c) törvényi szabályozás szerinti többletpontok (20 pont)


A képzésben részt vevő egységek

A környezettan tanárképzésben a szaktárgyi programokat a Természettudományi és Informatikai Kar négy tanszékcsoportja (Biológus, Fizikus, Földrajzi és Földtani, illetve a Kémiai) és a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatja, a tanári mesterséget pedig a Bölcsészettudományi Kar illetéses tanszékei oktatják