Kémiatanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Kémiatanár MA Nappali
Tanterv: Kémiatanár MA Levelező

A Szegedi Tudományegyetem többfokozatú kémikus képzésének egyik lehetséges kimenete a tanári mesterszak elvégzése és a kémiatanár szakképzettség megszerzése.


tanar_kemia_01


A kémiatanár képzés az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapoz. Célja a szakképzettséget szerezni kívánó hallgatók felkészítése a közoktatásban, szakképzésben és felnőttképzésben végzendő oktatási, pedagógiai, kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.


A képzés ideje alatt a hallgatók új ismereteket szereznek, illetve bővítik tudásukat az általános és szervetlen kémia, elméleti kémia, fizikai kémia, kolloidkémia, magkémia, szerves kémia, analitikai kémia, a kémia gyakorlati alkalmazásai illetve a kémia egyéb határterületein. A képzés során tudásuk természettudományos alapismeretekkel (matematika, fizika, informatika) is kiegészül és a szakmódszertanban is jártasságot szereznek. A tanári mesterszak pedagógia-pszichológia moduljában a cél olyan tanárok nevelése, akik képesek lépést tartani a tanulás-tanítás kutatásának hazai és nemzetközi eredményeivel, ezeket saját munkájukban értő módon hasznosítani tudják, a megszerzett tapasztalataikat szakmai fórumokon megosztják egymással. A tanítási készségek elsajátítását videós gyakorlatok, mikrotanítás és a legkorszerűbb információs-kommunikációs eszközökkel felszerelt tanteremben végzett munka segítik.


A mesterszakot elvégzett kémiatanár magas szinten ismeri a fenomenologikus és elméleti kémia alapvető törvényeit, a kémiatudomány jellemző ismeretszerző módszereit. Felkészült az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló kémiai törvényszerűségek bemutatására, képes tanítványainak megmutatni a kémia szerepét az anyag szerveződésének leírásában, láttatni tudja a társadalom mindenkori technikai szintjének szoros kapcsolatát a természettudományos, kiemelten a kémiai ismeretekkel. A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva képes bemutatni, kísérletekkel demonstrálni, kvalitatív, illetve elemi kvantitatív szinten értelmezni a szervetlen és szerves kémia jelenségeit.


A mesterképzésbe történő bejutás előzményeként elfogadott alapszakok, kritérium ismeretkörök és kreditértékek:

  1. A bemenethez előzményként feltétel nélkül elfogadott alapszakok a következők: kémia, vegyészmérnök alapszak (BSc). Mindez természetesen vonatkozik a kétszakos tanári alapképzésben BSc diplomát szerzett minden olyan hallgatóra, akiknek a fő- vagy mellékszakja kémia volt (lásd lentebb a további bemeneti feltételek között).
  2. A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit-követelmények: környezettan, környezetmérnök, anyagmérnök, élelmiszermérnök alapszakok, valamint vegyész, gyógyszerész szakok a kritérium ismeretkörökkel kiegészítve.

A kritérium ismeretkörök a következők: alapszintű matematikai, fizikai és informatikai ismeretek (8 kredit), általános kémia (5 kredit), szervetlen kémia (6 kredit), szerves kémia (6 kredit), fizikai kémia (8 kredit), analitikai kémia (6 kredit), kémiai technológia (4 kredit), környezeti kémia (3 kredit), biológiai kémia (3 kredit). A kritérium ismeretkörök az alapképzésből hozott ismeretek egyeztetése után az SZTE Kémia BSc hálótervéből vehetők fel, és egyéni tanrenddel pótolhatók. (https://www.etr.u-szeged.hu/etr/default.aspx)


További bemeneti feltételek:

  1. Kémia alapszakból indulók számára az alapképzés során legalább 180 kredit megszerzése, melynek összetétele: 120 kredit kémia főszakból, 50 kredit a mellékszakból, 10 kredit pedagógiából és pszichológiából.
  2. Bármely tanárképes alapszakon az 50 kredites kémiatanár megalapozásának teljesítése.
  3. Nem tanári alapszakon 50 kredit kémia szakterületi tanulmány teljesítése valamely, melynek megfeleltethetőségét az intézmény kreditátviteli bizottsága állapítja meg a kritériumi ismeretkörök alapján.

A kémiatanár mesterképzésre való jelentkezés és bejutás feltételei:
A mesterszakra történő bejutáshoz pedagógus alkalmassági vizsga és egységes szem­pontú kompetenciavizsgálat kívánatos, melyre egyeztetett, és nyilvánosan (az egyetemek honlapján) hozzáférhető tematikai lista alapján lehet felkészülni. A "szakmai kompetenciavizsgálaton" elérhető maximális pontszám (100 pont) az alábbiak szerint oszlik meg:


1. hozott pontok: 25% (A BSc hat féléve során elért félévi tanulmányi átlag átlaga, szorozva 5-tel (max. 15 pont))
2. szerzett pontok: 75% (A szerzett pontok az intézmény honlapján nyilvánosságra hozott tematika által felölelt kémiai alapműveltség alapján szerezhetők meg.)
A Szegedi Tudományegyetem honlapjáról elérhető a TTIKar honlapja, ahol a hallgatók számára valamennyi oktatással kapcsolatos információ, így az eljárásokat és szabályokat tartalmazó Tanulmányi és Vizsgaszabályzat lineáris képzésre kifejlesztett változata is rendelkezésre áll.


tanar_kemia_02


A képzés kimeneti követelményei:
- a képzés típusától függő, első tanári mesterszak esetén 150 kredit teljesítése
- az 5 kredites szakdolgozat és a hozzátartozó portfólió elkészítése
- a szakdolgozat védése
- a Záróvizsga letétele, amely áll:
- egy szakmai komplex részből
- egy szakmódszertani részből.


A diploma alkalmazhatósága, értéke:

  • A diploma lehetővé teszi, hogy hallgatóink kémiatanárként általános iskolákban, gimná­ziumokban, szakiskolákban elhelyezkedjenek. A kémiatanárok ké­mián kívül taníthatnak más közismereti tantárgyakat (pl. a természetismeret, környezet­védelemmel kapcsolatos ismeretek) is, és egyes szakmai tárgyak (pl. áru­ismeret) oktatá­sában is részt vállalhatnak.
  • A végzettek a tanári pályán kívül számos helyen elhelyezkedhetnek átképzés és tanfo­lyamok nélkül. Ilyenek pl. a kutatóintézetek, laboratóriumok, környezetvédelemmel, minőségbiztosítással, stb. foglalkozó cégek, valamint az egészségügy számos területe (pl. klinikai, kórházi laboratóriumok).
  • A Kar kiterjedt kapcsolatrendszerének köszönhetően hallgatóként bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatásokba, az egyetem külföldi partnerintézményeinek segítségével akár nemzetközi projektekben is részt vehetnek. Ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy a végzés után folytathassák tanulmányaikat a képzés harmadik szakaszában (PhD megszerzése). A PhD (doktori) képzésben való részvétel jelenti a mesterképzésben részt vevő hallgatók egyik lehetséges legközelebbi célját. A kémiatanár mesterfokozatot szerzett hallgatók jó eséllyel pályázhatnak a Kémiai-, Környezettudományi illetve Neveléstudományi Doktori Iskolákba való bejutásra.
  • A diploma átképzéssel könnyen hasznosítható más szakmákban is.

Információk :
http://www.sci.u-szeged.hu/
http://www.sci.u-szeged.hu/chem/indexh.html

E-mailben és telefonon: Dr. Halász János
halas@chem.u-szeged.hu, 62-544-623


A szegedi kémia rövid története 
A Szegedi Tudományegyetemen folyó kémikus képzés gyökerei az egyetem jogelődjéig, az 1872-ben Kolozsvárott alapított Ferencz József Tudományegyetemig nyúlnak vissza, ahol kezdettől fogva jelentős volt a kémia szerepe, például itt jelent meg először hazánkban magyar nyelvű kémiai folyóirat, a "Vegytani lapok". A kémia oktatása kezdettől fogva igazodott a tudományág nemzetközi élvonalához és a kor gazdasági/társadalmi körülményeihez. A tudományos színvonalat nagy tudósegyéniségek jellemzik, közülük is kiemelkedik Szent-Györgyi Albert, a Szerves és Gyógyszerészvegytani Intézet vezetője, akinek munkásságát 1937-ben Nobel díjjal értékelték.


A kémiai tantárgyakat oktató Tanszékcsoport és tanszékek

A kémiai tantárgyak oktatása elsősorban a Természettudományi és Informatikai Kar (TTIK) Kémiai Tanszékcsoportjának tanszékein történik, de a képzésbe a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar (JGyTFK) Kémia és Kémiai Informatika Tanszéke is bekapcsolódik. A Kémiai Tanszékcsoport szerkezetileg négy tanszékre tagolódik, melyek a következők: Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék, Szerves Kémiai Tanszék, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék. A felsorolt tanszékeken a kémiai tudomány változatos és aktuális területeit érintő, magas színvonalú kutatások zajlanak, melyet a szegedi kémia hazai és nemzetközi elismertsége, a megjelenő tudományos közlemények jelentős száma, a külföldi egyetemeken működő rangos kutatócsoportokkal való együttműködések is igazolnak. A kémiai tanszékek munkájába bekapcsolódó hallgatóknak számos lehetősége nyílhat arra, hogy akár nemzetközi diák-csereprogramok révén, akár az említett kutatási együttműködések keretében hosszabb-rövidebb külföldi tanulmányúton vegyenek részt.