Informatikatanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Informatikatanár MA Nappali
Tanterv: Informatikatanár MA Levelező

A mai többciklusú, lineáris felsőoktatási rendszer keretében tanári szakképzettség a tanári mesterszak elvégzésével szerezhető. A tanári mesterszakon belül kerülnek meghirdetésre az egyes - többek között a közoktatási tantárgyaknak megfelelő - szakképzettségek.


tanari_informatika_01


A tanári mesterszak képzési ideje 2-5 félév attól függően, hogy egy vagy két szakképzettség megszerzése a cél, illetve hogy a jelentkező milyen korábbi végzettsége alapján kéri felvételét.
Azok számára, akik valamely alapszak elvégzése után nyernek felvételt, és ez a tanári diploma lesz az első mesterképzésben szerzett végzettségük, kötelező két tanári szakképzettség egyidejű megszerzése.
A szak elvégzése tanári mesterfokozatot és okleveles informatikatanár szakképzettséget ad. Ez a mesterfokozat lényegében a régi felsőoktatási képzés informatikatanár egyetemi végzettség megfelelője a mai rendszerben.


A képzésre jelentkezhetnek, az alábbi végzettségek valamelyikével rendelkezők:

 • gazdaságinformatikus, mérnök informatikus, programtervező informatikus, informatikus könyvtáros alapképzési szakot, vagy ezeknek megfeleltethető főiskolai, egyetemi végzettségűek,
 • bármilyen BSc szak informatika tanári szakirány,
 • számítástechnika főiskolai tanári diploma,
 • egyéb főiskolai, egyetemi, tanári diplomával, illetve főiskolai pedagógus szakképzettséggel rendelkezők, akik a jelentkezést megelőzően a szakra jelentkezéshez előírt 50 kreditértékű szakterületi előtanulmányt végeztek,
 • valamelyik informatika MSc szakkal párhuzamosan.

A szak felvételi szabályzata elérhető: www.inf.u-szeged.hu/oktatas/felveteli


A képzés célja, hogy felkészítse a leendő tanárokat az alábbi feladatok ellátására:

 • Az informatika tantárgy oktatása a közoktatás 5-12. évfolyamán, a szakképzésben és a felnőttoktatásban.
 • Informatikusi középfokú szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatása.
 • Pedagógiai kutatási és tervezési feladatok megoldása.
 • Oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátása.
 • Tanulmányok doktori képzésben történő folytatása.

A tanári mesterszak pedagógia-pszichológia moduljában a cél olyan tanárok nevelése:

 • akik képesek lépést tartani a tanulás-tanítás kutatásának hazai és nemzetközi eredményeivel, ezeket saját munkájukban értő módon hasznosítani tudják,
 • a megszerzett tapasztalataikat szakmai fórumokon megosztják egymással.

Az informatikai képzést az Informatikai Tanszékcsoport végzi, míg a tanári mesterség tárgyait a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézete biztosítja.
A mesterképzés nappali és levelező tagozaton egyaránt indul.


Természettudományi és Informatikai Kar rövid bemutatása
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kara 1921-ben kezdte meg működését, amikor Szeged városa befogadta a Kolozsvárról áttelepült tudományegyetemet. Az informatika szerepének növekedése miatt, a kar neve 2007-től Természettudományi és Informatikai Kar. Jelenleg a karon belül hat tanszékcsoport található, amelyek mindegyike részben önálló kutató és oktató intézetként is működik.


Informatikai Tanszékcsoport rövid bemutatása
Az Informatikai Tanszékcsoport 1990-ben alakult, ekkor vette át a nagy múltú szegedi informatikusképzés gondozását a kar Matematikai Tanszékcsoportjától. A tanszékcsoport hat tanszéket és egy kutatócsoportot foglal magába:


 • Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
 • Műszaki Informatika Tanszék
 • Számítástudomány Alapjai Tanszék
 • Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék
 • Számítógépes Optimalizálás Tanszék
 • Szoftverfejlesztés Tanszék
 • Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

 • Az Informatikai Tanszékcsoport a felsőoktatás új képzési keretei között három BSc és három MSc szakot indít:

 • Gazdaságinformatikus BSc
 • Mérnök informatikus BSc
 • Programtervező informatikus BSc
 • Gazdaságinformatikus MSc
 • Informatikatanár MA
 • Programtervező informatikus MSc.

 • A Tanszékcsoport a gyakorlati oktatásra az informatika fejlődésével lépést tartó kiválóan felszerelt számítógépes termeket és laborokat üzemeltet:

 • több mint 250 munkaállomás
 • beágyazott rendszerek labor
 • hálózatfejlesztő labor
 • robotika labor
 • tehetséggondozó labor
 • teszt labor
   

tanari_informatika_02A Tanszékcsoport saját szakmai könyvtárral rendelkezik, amely folyamatosan bővül, könyvállománya meghaladja az 7000 kötetet és közel 250 tudományos folyóirat is elérhető.
A hallgatóink bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó oktatásba és kutatásba. Demonstrátori rendszerünkben a jó előmenetelű felsőbb éves hallgatók oktatói irányítással gyakorlatokat vezetnek. A tudományos munka eredményeként rendszeresen színvonalas diákköri dolgozatok születnek, amelyeket az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon helyezésekkel díjaznak. A hallgatók részt vehetnek a tanszékek ipari partnerekkel közös kutatási és fejlesztési projektjeiben.


A Tanszékcsoport lehetőség szerint támogatja a hallgatók külföldi részképzését. A Socrates/Erasmus EU program keretében tíznél több európai egyetemmel állunk kapcsolatban, melynek eredményeként számos hallgató élhet a külföldi részképzés lehetőségével. A mesterszakot végzett hallgatók doktori (PhD) tanulmányokat folytathatnak az Informatika Doktori Iskola vagy a Matematika- és
Számítástudományok Doktori Iskola programjaiban.


SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete jelentős kutatási és oktatási hagyományai inspiráló környezetet teremtenek a tanári pályára készülők számára. A magyar egyetemek közül itt a legrégibb és legerősebb az empirikus neveléstudományi kutatás, amely folyamatosan közvetlen kapcsolatban áll az iskolai gyakorlattal. Az iskolai oktatás eredményességének elemzése mellett az intézet munkatársai a képességek, a szociális kompetencia, a tanulás motivációs háttere fejlődését térképezik föl, eszközöket és módszereket dolgoznak ki a fejlődés segítésére óvodáskortól a középiskoláig, amelyek hatékonyságát és alkalmazhatóságát is alapos kutatómunkával támasztják alá.
Az Intézethez kötődő MTA SZTE Képességkutató Csoport elsősorban a gondolkodás és a képességek fejlődésével és fejlesztésével kapcsolatos alapkutatásokhoz nyújt keretet. Az Oktatáselméleti Kutatócsoport az iskolai gyakorlathoz közvetlenül kötődő vizsgálatokat fogja össze. A tanárképzés mellett tanártovábbképzés is folyik, többek között a nagy elismertségre szert tett pedagógiai szakértő szakos szakirányú továbbképzés. A neveléstudomány iránt érdeklődő legtehetségesebb diákok további munkájának a Neveléstudományi Doktori Iskola ad teret.


A szakról és az Informatikai Tanszékcsoportról további információk a http://www.inf.u-szeged.hu weboldalon találhatók.


Kérdéseiket levélben is megírhatják a felveteli@inf.u-szeged.hu email címre, ahol szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.


Levelezési cím:
SZTE TTIK
Informatikai Tanszékcsoport
6720 Szeged, Árpád tér 2.