Fizikatanár

A képzési és kimeneti követelmények leírása
Tanterv: Fizikatanár MA Nappali
Tanterv: Fizikatanár MA Levelező

A természettudományos tanárképzésnek a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán értékes hagyományai vannak. 1921 óta végeznek Szegeden fizika tanár szakos hallgatók, akikről szakmai, pedagógiai, módszertani szempontból egyaránt elismerő visszajelzést ad a szakmai környezet, a munkaerőpiac. A jelenlegi képzés mesterfokozatot és okleveles fizikatanári szakképzettséget ad, amely megfelelője a korábbi önálló, egyetemi szintű fizikatanári szaknak.


tanar_fizika_01


A képzés az alapképzés (fizika BSC) vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapoz. Célja a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.
A fizika tanári szakképzettséget szerzők a közoktatás 5.-től 12. osztályáig taníthatnak fizikát, valamint közép és emelt szinten érettségiztethetnek. Tanulmányaik befejezése után a hallgatók magas szintű szakmai ismeretekkel és széles körű módszertani kultúrával rendelkeznek. Képesek a tanulók speciális képességeit korán felismerni, velük differenciáltan foglalkozni. Ismerik és mindennapi munkájukba beépítik a fizikatanítással kapcsolatos legújabb kutatási eredményeket. Képesek tanulmányaikat fizikai, szakdidaktikai, neveléstudományi területen doktori (PhD) képzésben folytatni.


A tanári mesterszak képzési ideje 2-5 félév attól függően, hogy egy vagy két szakképzettség megszerzése a cél, illetve hogy a jelentkező milyen korábbi végzettsége alapján kéri felvételét. Azok számára, akik valamely alapszak elvégzése után nyernek felvételt, és ez a tanári diploma lesz az első mesterképzésben szerzett végzettségük, kötelező két tanári szakképzettség egyidejű megszerzése.


Jelentkezés és felvétel:
a) a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:
- fizika alapképzési szak
- bármely alapszak, fizika tanári szakiránnyal


b) a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:
A fizikatanári mesterképzésbe való felvétel szükséges feltétele, hogy a jelentkező fizikából min. 25 kredit, matematika-informatikából min. 17 kredit, laboratóriumi gyakorlatból min 8 kredit, összesen legalább 50 kreditnek megfelelő, korábbi felsőfokú tanulmányaiban megszerzett, hitelesen dokumentált ismeretanyaggal rendelkezzen. Ezekkel a feltételekkel azok rendelkeznek, akik a természettudományi, a műszaki és az informatikai képzési területhez tartozó alapszakot végezték el, illetve ezeken a képzési területeken a hagyományos képzésben egyetemi vagy főiskolai diplomát szereztek.


A tanári mesterképzés három fő képzési részből áll: a szakképzettségnek, illetve szakképzettségeknek megfelelő szakmai ismeretek, a pedagógiai-pszichológiai ismeretek megszerzése, valamint - ez új elem a tanárképzés hazai gyakorlatában - a közoktatási intézményben szervezett összefüggő szakmai gyakorlat. A fizikatanári szakképzettség megszerzésére irányuló mesterképzésen belül a szakmai és a szakmódszertani képzést az SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoportja végzi, a pedagógia-pszichológiai ismeretek oktatásáért, illetve a szakmai gyakorlat megszervezéséért az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete a felelős. A képzés nappali és levelező tagozaton is indul.

 
A képzés szakmai része
A mesterszak szakmai tárgyai kettős feladatot töltenek be, egyrészt magas szintű ismereteket adnak, amelyek a fizika új eredményeinek megértéséhez és kommunikációjához szükségesek, másrészt az új ismeretekből, és az alapszakon elsajátított ismeretanyagból a fizika középiskolai szintű interpretálásához szükséges szintézist hoznak létre.


A szakmai képzésért a Fizikus Tanszékcsoport (http://www.physx.u-szeged.hu/) a felelős, amely 4 tanszékből az Elméleti Fizikai, a Kísérleti Fizikai, az Optikai és Kvantumelektronikai valamint az Orvosi és Biofizikai Tanszékből áll, és szorosan együttműködik a szegedi Csillagvizsgálóval és az MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoporttal és a JGYPK Általános és Környezetfizikai Tanszékével. A képzésben a matematika tudományterülethez kapcsolódó tárgyakat a nagy múltú és világszerte elismert Bolyai Intézet (http://www.math.u-szeged.hu/home/bolytort.html ) oktatói gondozzák, a magas szintű informatikai képzést pedig a Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoportja (Kalmár Intézet) (http://www.inf.u-szeged.hu) végzi. A Szeged belvárosában lévő egyetemi épületekben jól felszerelt tantermek és kutató laboratóriumok segítik az oktató munkát.


A képzés szakmódszertani része
A mesterképzés szakmódszertani kurzusain a hallgatók elsajátítják a tudás-átadás alapvető stratégiáit, a hagyományos módszerek mellett megismerkednek amodern pedagógia módszereivel. Alkalmassá válnak a tanulói aktivitáson alapuló eljárások, technikák felhasználására iskolai és iskolán kívüli környezetben. Képessé válnak a természettudományok közti szoros kapcsolat érzékeltetésére, a természeti környezet megőrzéséért a társadalom felelősségének bemutatására. A tanulók életkori sajátosságaihoz, absztrakciós képességeihez és tudásszintjéhez igazodva képesek lesznek bemutatni, kísérletekkel demonstrálni, kvalitatív, illetve elemi kvantitatív szinten értelmezni a mechanika, termodinamika, elektromágnesség, optika jelenségeit, a modern fizika (mikrofizika, statisztikus fizika, anyagtudomány, kozmológia) legfontosabb eredményeit. A hatékony módszerek elsajátítását a tantárgy-szervezés és az infrastrukturális környezet segíti (pl.: mikrotanítások).


tanar_fizika_02


A hallgatók aktívan részt vesznek a Szakmódszertani Csoport (www.physx.u-szeged.hu/modszertan) ismeretterjesztő munkájában is, ahol diákversenyek szervezésében, tudomány-népszerűsítő programokban szerezhetnek tapasztalatokat. A tudományos kutatásokba a hallgatók a Tantárgypedagógiai Diákkör keretében kapcsolódhatnak be. A tanulói tudásszintmérő és attitűd vizsgálatok, a modern technika tantárgyi alkalmazásai, a tananyag- és kísérletfejlesztés témákból született diákköri dolgozatokkal a hallgatók az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon szerepelnek eredményesen. A legtehetségesebb hallgatók a Fizika Doktori Iskolában tantárgypedagógiai témából is szerezhetnek PhD fokozatot.


A képzés pedagógiai, pszichológiai része


Az SZTE BTK Neveléstudományi Intézete jelentős kutatási és oktatási hagyományai inspiráló környezetet teremtenek a tanári pályára készülők számára. A magyar egyetemek közül itt a legrégibb és legerősebb az empirikus neveléstudományi kutatás, amely folyamatosan közvetlen kapcsolatban áll az iskolai gyakorlattal. Az iskolai oktatás eredményességének elemzése mellett az intézet munkatársai a képességek, a szociális kompetencia, a tanulás motivációs háttere fejlődését térképezik föl, eszközöket és módszereket dolgoznak ki a fejlődés segítésére óvodáskortól a középiskoláig, amelyek hatékonyságát és alkalmazhatóságát is alapos kutatómunkával támasztják alá. A tanári mesterszak pedagógia-pszichológia moduljában a cél olyan tanárok nevelése, akik képesek lépést tartani a tanulás-tanítás kutatásának hazai és nemzetközi eredményeivel, ezeket saját munkájukban értő módon hasznosítani tudják, a megszerzett tapasztalataikat szakmai fórumokon megosztják egymással. A neveléstudomány iránt érdeklődő legtehetségesebb diákok további munkájának a Neveléstudományi Doktori Iskola ad teret.


További információ a szakról:

http://titan.physx.u-szeged.hu/~modszertan

modszertan@titan.physx.u-szeged.hu